แนวโน้มผลงานของสุนิสา

Journal

บทความของสุนิสา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2020 exภาวิตา จินตนานฤมิตร, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, inดร.ทิวาพร มณีรัตนศุภร, อาจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบเสริมด้วยผงไบโอแคลเซียมจากเศษก้างปลาทูน่า", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 492-501

Conference

การนำเสนอบทความของสุนิสา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2017 inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความรู้ของผู้บริโภคและความปลอดภัยของอาหารปรุงสำเร็จและน้ำมันทอดซ้ำในตลาดนัดเขตกรุงเทพมหานคร", 8th International Conference on Food Safety, Quality and Policy, 27 พฤศจิกายน 2017, Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2011 inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, exจันทรกานต์ ทรงเดช, exมนัส ชัยจันทร์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nutritional Qualities, Texture, Color and Acceptance of Kanomchan asInfluenced by Red Kidney Bean and Sucrose Addition", The 12th ASEAN FOOD CONFERENCE 2011, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2012 exนางสาวศศิธร เรืองโรจน์, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, "สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของถั่วกวนจากอัตราส่วนผสมถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจันทรัตน์ อิ่มสมบัติ, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาตำรับขนมอาลัวลดพลังงานโดยใช้สารทดแทนความหวาน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555, 30 - 31 สิงหาคม 2012, หนองคาย ประเทศไทย
2012 exนางสาวเสาวนีย์ ลาดน้อย, exนางทิพากร ม่วงถึก, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, exนางสาวกฤตลักษณ์ ปะสะกวี, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NUTRITIONAL QUALITY AND ACCEPTABILITY OF HEALTHY INDIANOYSTER MUSHROOM CAKE", The 38th congress on science and technology of Thailand (STT38) , 17 - 19 ตุลาคม 2012, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManat Chaijan , inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, exLalita Klabbankao, exPiyawan Techasirinukun, exSikares Kongkeaw, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, "CHARACTERISTICS AND ACCEPTANCE OF MED-KANOON (A THAIDESSERT) AS INFLUENCED BY DIFFERENT RATIOS OF MUNG BEAN ANDNAVY BEAN", The 38th congress on science and technology of Thailand , 17 - 19 ตุลาคม 2012, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุภาวดี ธีรธรรมากร, exนพมาศ พูลเจริญศิลป์, inนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, "ภูมิปัญญาการผลิตอาหารแช่อิ่มในภาคกลางตอนบน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510097]