แนวโน้มผลงานของกฤษณา

Conference

การนำเสนอบทความของกฤษณา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอาชีวศึกษา

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, inนางอารยา เกษมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกฤษณา ไพศาล, อาจารย์, "ความคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อการพัฒนาสมรรถภาพ ศักยภาพและความพร้อมเพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510091]