แนวโน้มผลงานของรุ่งโรจน์

Journal

บทความของรุ่งโรจน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year International Journal 4
2019 inนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exประทีป วีรพัฒนนิรันตร์, exR. S. Yost, inดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "Soil Clinics: Farmers Teaching Smart-Farming to Farmers", Agricultural Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 09, กันยายน 2019, หน้า 1194-1205
2017 exHiran Peiris, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "ผลของการปฏิบัติการทางการเกษตรแบบไทยและศรีลังกาต่อการผลิตถั่วเขียวในระบบปลูกที่มีข้าวเป็นพืชหลัก", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 286-290
2016 exPeiris, H., inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "Effects of Thailand and Sri Lanka agronomic practices on mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) production in rice-based cropping system", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, มกราคม 2016, หน้า 286-290
2007 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exออมทรัพย์ นพอมรบดี, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, "Comparative Responses to Arbuscular Mycorrhizal Fungi of Maize Cultivars Different in Downy Mildew Resistance and Fertilizer Requirement", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007

Conference

การนำเสนอบทความของรุ่งโรจน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year National Conference 15
2019 exเจติยา พลอยงาม, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรบ้านพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอุดร หลำสวัสดิ์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, exอัครินทร์ ขจรกุลวณิชย์, exชาต ธรรมรักขิต, exณภัทร ฮวยแหยม, exเพ็ญนภา ภวะวิจารณ์, "การพัฒนาคลินิกดินบางน้ำเปรี้ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exอัครินทร์ ขจรกุลวณิชย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "การคำนวณความต้องการปุ๋ยสำหรับคลินิกดิน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวิชัย น้อยเสนา, exคำดี เพ็งแดง, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "ผลผลิตข้าวและต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีของสมาชิกชาวนาในคลินิกดินยางตลาด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จคุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "ห้องปฏิบัติการทางสังคมสาขาปฐพีศาสตร์", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 2 - 4 กรกฎาคม 2015, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2014 exพิสุทธิพันธ์ กิตติชัยณรงค์, exสิริรักษ์ ชัยเชย, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "ผลของการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดต่อต้นทุนปุ๋ยเคมีของชาวนาในตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 11 - 12 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exโพยม ศรวิชัย, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, exอนุวัชร โพธินาม, exประทีป วีระพัฒนนิรันดร์, exทัศนีย์ อัตตะนันทน์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" ในพื้นที่นาชลประทาน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 11 - 12 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exศุภากร ดวนใหญ่, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและกากตะกอนมูลสุกรในวัสดุปลูกต่อการเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exพีร์นิธิ วินาเสน, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวแก่ชาวนาและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์", ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 25 - 27 เมษายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "การพัฒนาทรัพยากรดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 25 - 27 เมษายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, exทัศนีย์ อัตตะนันทน์, "การเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์, ex ปวีณา ทองเหลือง, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exพิบูลย์ กังแฮ, "การอยู่รอดของเกษตรกรผู้นำในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554, 27 - 29 มกราคม 2011, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exวิศักดิ์ อารมณ์สวะ, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, exศุภากร ดวนใหญ่, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์, exวิภาพร เกียรตินิติประวัติ, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และพันธุ์ข้าวโพดต่อผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร ครั้งที่ 1 , 21 - 22 กรกฎาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exวิภาพร เกียรตินิติประวัติ, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสมและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่างๆที่มีต่อผลผลิตและกำไรสุทธิของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนา", การประชุมการเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510073]