แนวโน้มผลงานของนภาพร

Journal

บทความของนภาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 9
2017 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "A Methodology for Forecasting Electrical Energy Demand", IEET – International Electrical Engineering Transactions, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1(4), มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 24-28
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exKatejanekarn, T., "Suitability analysis for implementing a renewable energy powered water purification system", Energy Procedia, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 55-68
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, ex S. Tia, "Optimal photovoltaic placement by self-organizing hierarchical binary particle swarm optimization in distribution systems", Energy Procedia, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 69-77
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exW. Prommee, "A Study of Load Demand Forecasting Models in Electric Power System Operation and Planning", GMSARN International Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2016, หน้า 19-24
2016 exW. Prommee, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Illuminance and Luminance for LED Street Light Optic Designs: Comparison between Big Lens and Small Lens", GMSARN International Journal, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 10, มิถุนายน - ธันวาคม 2016, หน้า 41-46
2016 exB. Prasartkaew, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Test of a Combined Windmill and Wind-turbine Blades Wind Machine", IEET – International Electrical Engineering Transactions, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 76-82
2013 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Tia, "Opportunities and challenges of integrating renewable energy in smart grid system", Energy Procedia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 1-9
2011 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exKumar, S, "User acceptance of diesel/PV hybrid system in an island community", RENEWABLE ENERGY, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 125-131
2011 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exTia, S., "Feasibility Study of Wind Farms under the Thai very small Scale Renewable Energy Power Producer (VSPP) Program", Energy Procedia, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2011, หน้า 159-170

Conference

การนำเสนอบทความของนภาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 19
2019 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Analysis of 325 kW Solar PV Rooftop SystemUsing PVsyst Program", 10th International Conference on Environmental and Rural Development, 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2019, สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "Design Aspect of Rooftop Solar Photovoltaic System", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2018), 3 - 6 เมษายน 2018, Kyoto ญี่ปุ่น
2018 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "An Experimental Study on the Performance of Multi-Purpose Solar Cooking System", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2018), 3 - 6 เมษายน 2018, Kyoto ญี่ปุ่น
2017 exT. Katejanekarn, exP. Lamjeakmongkol, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Feasibility Analysis of Using Green Roofs for an Office Building", The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), 26 - 28 มิถุนายน 2017, Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "A Study of Electricity Demand Forecasting of Sakonnakhon Province, Thailand", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2016), 1 - 4 ธันวาคม 2016
2016 exB. Prasartkaew, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Test of a Combined Windmill and Wind-turbine Blades Wind Machine", Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2016), 1 - 4 ธันวาคม 2016, สาธารณรัฐออสเตรีย
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exT. Katejanekarn, "Proposed modeling for assessing solar PV water purification systems", 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2015), 11 - 14 มิถุนายน 2015
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Tia, "Optimal allocation of very small power producer in distribution systems", 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2015), 11 - 14 มิถุนายน 2015
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prommee, "A Study of Electricity Demand Forecasting for Power System Management", GMSARN International Conference on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prommee, "Illuminance and luminance for LED street light optic designs: Comparison between big lens and small lens", GMSARN International Conference on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ราชอาณาจักรกัมพูชา
2013 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exWeerachai Phuangpornpitak, "Assessment of solar photovoltaic based water purification system", 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2013), 18 - 21 ธันวาคม 2013
2012 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Tia, "A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System", 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (EMSES 2012), 5 - 8 ธันวาคม 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2011 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Wind Energy Potential for Electricity Generation in Nakhonphanom Province, Thailand", 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (EMSES 2011), 25 - 28 พฤษภาคม 2011
2010 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exPrommee, W, exTia, S, exPhuangpornpitak, W, "A Study of Particle Swarm Technique for Renewable Energy Power Systems", International Conference on Energy and Sustainable Development: Issues & Strategies (ESD 2010), 2 - 4 มิถุนายน 2010
2009 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Plangklang, "Assessment of PV System for Decentralized Rural Electrification", 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (24th EU PVSEC), 21 - 25 กันยายน 2009, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Plangklang, exK. Prompinit, "Control Strategies for PV Hybrid Power Supply", 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (24th EU PVSEC), 21 - 25 กันยายน 2009, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Potential of Solar Energy for Electricity Generation in Sakonnakhon Province, Thailand", 4th GMSARN International Conference on Energy Security and Climate Change: Problems & Issues in GMS, 25 - 27 พฤศจิกายน 2009, Ha Long City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exMember, RERIC, "Renewable Energy Options for an Island Community", International Conference on Energy Security and Climate Change (ESCC 2008), 6 - 8 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Kumar, "Energy Flow in a PV Hybrid System for an Island Community", 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference (23rd EU PVSEC), 1 - 5 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 3
2021 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPirat Khunkitti, exApirat Siritaratiwat, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Electromagnetic Force Improvement of the Double-PM Modular Linear Doubly Salient Machine by PMSizing", 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ความต้องการพลงังานไฟฟ้าระยะส้ันถึงปานกลางสำหรับการใช้ไฟฟ้าประเภททอี่น อยู่อาศัยโดยใช้วิธิีการวเิคราะห์ถดถอยเชิงซ้อนร่วมกับวิธิีระบบอนุมานฟัซซี่โครงข่ายปรับตัวได้", the 42nd Electrical Engineering Conference (EECON), 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2018 exP. Bootaraja, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการจัดการพลังงานภายในอาคารศูนย์กีฬาทางน้า", National Conference of the Council of University Administrative Staff of Thailand on Higher Education Challenge under Global Change, 21 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510054]