แนวโน้มผลงานของรักษ์จินดา

Journal

บทความของรักษ์จินดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Publish Year National Journal 1
2010 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, inดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์, "การปนเปื้อนของเมลามีนในอาหารสัตว์", วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010

Conference

การนำเสนอบทความของรักษ์จินดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Publish Year National Conference 1
2010 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, inดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์, inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพน้ำด้านโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต. เพนียด อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี", การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 21 - 23 มกราคม 2010, หนองคาย ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500250]