แนวโน้มผลงานของพัชนี

Journal

บทความของพัชนี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

บทความแต่ละ Quartile ของพัชนี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

บทความแต่ละ TCI Group ของพัชนี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

Publish Year International Journal 7
2024 inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรางคณา จิตตชุ่ม, อาจารย์, exSitthichok Srisang, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Carbonaized carbon aerogels derived from pomelo peels for sorption of some organic solvents", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 81-88
2017 exOnd?ej Ko?uli?, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRadek Michalko, "Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator", Journal of Applied Entomology, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 00, สิงหาคม 2017 - มกราคม 2018, หน้า 1-9
2017 exRadek Michalko, exOnd?ej Ko?uli?, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Behavioral predictability in a lynx spider is interactively influenced by mean behavior, prey density, and an insecticide", Current Zoology, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 122017, กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 1-8
2015 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand", Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ปีที่ 63, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2015, หน้า 425-431
2014 exJo ao Paulo Z. Narita, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPloychompoo Konvipasruang, exManita Kongchuensin, exGilberto J. de Moraesa, "Prospection for predatory mites to control coconut pest mites inThailand, with taxonomic descriptions of collected Mesostigmata (Acari)", Journal of Natural History, ปีที่ 48, ฉบับที่ on line, มกราคม 2014, หน้า 699-719
2013 exSrimongkolchai, W., inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toxic effects of leaf and flower crude extracts from Lantana camara on Tetranychus urticae", Asian Journal of Chemistry, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9, มกราคม 2013, หน้า 4881-4884
2011 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Broad Mite Effects on Chili Shoot Damage and Yields", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 637-649

Conference

การนำเสนอบทความของพัชนี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

Publish Year International Conference 21
2015 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exAunchalee Phochalaem, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toxicity and Repellent Effects of Moringa oleifera Lam. LeafCrude Extracts on Broad Mite (Polyphagotarsonemus latus)(Banks)", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015, 21 - 23 มกราคม 2015, เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 exชวลิต ส่งแสงโชติ, exแพทย์หญิง ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์, exพญ.นฎา ประไพ ถาวรสิน, exประไพ ถาวรสิน, exนรินทร์ ชมพูพวง, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exภาณุพงษ์ ทองเปรม, exณัฐกฤษ ทองน้อย, exดร.นัฐพจน์ วาฤทธิ์, "รายงานการพบแมงมุม Latrodectus elegans Thorell, 1898 ครั้งแรกในประเทศไทย (Araneae, Theridiidae)", การประชุมครั้งที่ 5 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exPrasit Wongprom, exVenus Saksongmuang, exNarin Chomphuphuang, exSuwannee Phomprasith, exKanokporn Nilsonti, exOndrej KOSULIC, exWisarut Sereenirach, exChaowalit Songsangchote, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Diversity of Spiders in The His Majesty The King Insect Park, Nakhon Pathom, Thailand.", 19th International Congress of Arachnology, Kenting National Park, Taiwan, June 23-28, 2013, 23 - 28 มิถุนายน 2013, Kenting National Park ไต้หวัน
2013 exPrasit Wongprom, exOndrej KOSULIC, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Note on spiders in dry dipterocarpforest of Thailand", 19th International Congress of Arachnology Kenting National Park, Taiwan , June 23-28, 2013, 23 - 28 มิถุนายน 2013, Kenting ไต้หวัน
2012 exOndraj Kosulic, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Oxyopoes lineatipes (C.L. Koch, 1847) (Araneae, Oxyopidae): a common spider in physic nut plantation and their tolerance to a potential acaricide.", 27th European Congress of Arachnology 2012, 2 - 7 กันยายน 2012, Ljubljana สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2012 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of host plants on life table of broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae)", The “24th International Congress of Entomology”, 20 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exOndrej KOSULIC, exCholakan NUANSUWON, exWannisa MUANGMANEE, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Effect of the extracts of Embelia ribes Burm. f. (Myrsinaceae) leaf on a nontarget organism, Lynx spiders: Oxyopes lineatipes C.L. Koch (Araneae: Oxyopidae)", The “24th International Congress of Entomology”, 21 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Relationships of spiders and their environments: cases in agroecosystems", SYMPOSIUM "SPIDERS OF THE GREATER MEKONG REGION", 12 - 15 พฤศจิกายน 2012, เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2012 exOndrej KOSULIC, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exWimolwan Chotwong, exPrasit Wongprom, exPeter Schwendinger, "New species of Perania (Araneae: Tetrablemmidae) from Central and North East Thailand", SPIDERS OF THE GREATER MEKONG REGION, 12 - 15 พฤศจิกายน 2012, เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2012 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exOndrej KOSULIC, exNarin Chomphuphuang, exPrasit Wongprom, exCholakan NUANSUWON, exWannisa MUANGMANEE, exWisarut Sereenirach, "Youth activity of spider hunting for science exploration skill in His Majesty The King Insect Park, Nakhon Pathom, Thailand.", SPIDERS OF THE GREATER MEKONG REGION, 12 พฤศจิกายน 2012 - 15 กุมภาพันธ์ 2013, เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2011 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of the extracts of wild plants’ leave on broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae)", “International conference on biopesticides VI (ICOB6) , 12 - 17 ธันวาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exSrimongkolchai, W, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of the extracts of Embelia ribes Burm. f. (Myrsinaceae) leaf on broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae).", The ISSAAS International Congress 2009., 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exLeelawan, T, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Effect of the extracts of Embelia ribes Burm. f. (Myrsinaceae) leaf on predacious mite Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando (Acari: Phytoseiidae).", The ISSAAS International Congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of host plants on growth and reproduction of the broad mite. Polyphagotarsonemus latus (Banks)", XIII INTERNATIONAL CONGRESS OF ACROLOGY, 23 - 27 สิงหาคม 2010, Recife-Pe สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2010 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of preys and pollens on the population of Amblyseius cinctus Corpuz & Rimando", XIII INTERNATIONAL CONGRESS OF ACAROLOGY, 23 สิงหาคม - 27 กันยายน 2010, Recife-PE สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2010 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effectiveness of Amblyseius cinctus Corpuz & Rimando and conventional practices on broad mite control on a chili field: a case study", XIII INTERNATIONAL CONGRESS OF ACROLOGY, 23 สิงหาคม - 27 กันยายน 2010, Recife-PE สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2009 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Life history of Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando (Acari: Phytoseiidae) reared on larvae of broad mites Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae) and its’ predation response on broad mites at different predator: prey ratios in both laboratory and greenhouse condition. ", The ISSAAS International Congress 2008, 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exWatcharin , inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Toxicity and repellent effect of Lantana camara crude extract on Polyphagotarsonemus latus and Tetranychus urticae", The International Symposium "Go...Organic 2009" The Approach of Organic Agriculture: New Markets, Food Security and a Clean Environment" , 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Relation of chili shoot damage to the abundance of Polyphagotarsonemus latus[Banks][Acari:Tarsonemidae] and other chili pests and the effect of shoot damage on chili yields", The 12th International congress of Acaralogy, 21 สิงหาคม 2006, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Relation of chili shoot damage to the abundance of Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae) and other chili pests and the effect of shoot damage on chili yields.", The 12th International congress of Acaralogy, 21 สิงหาคม 2006, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2006 exN. Nusartlert, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exGerald T. Baker, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Pesticide-induced mortality and prey-dependent life history of the predatory mite Neoseiulus longispinosus (Acari: Phytoseiidae)", Proceedings XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam, The Netherlands, 21 - 26 สิงหาคม 2006
Publish Year National Conference 9
2018 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exนางสาววัณณิตา กระจ่างแจ้ง, "คุณสมบัติทรายแมวที่ผลิตจากลำต้นกระถินบด และ ดินขุยไผ่", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 exนาย ประสิทธิ์ วงษ์พรม, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exนาย ทักษิณ อาชวาคม, "ความหลากชนิดและความชุกชุมตามฤดูกาลของแมงมุมกึ่งเรือนยอดในป่าเต็งรังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา", การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย (The 4th TST conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23-25 พ.ค. 2557, 23 - 25 พฤษภาคม 2014
2013 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "การสำรวจและจำแนกแมงมุมในภาคสนาม", การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แมงมุมในระบบนิเวศป่าสะแกราช” วันที่ 9-11 พ.ย. 2556, 9 - 11 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "ประสิทธิภาพการควบคุมไรขาวพริกบนต้นพริกโดยไรตัวห้ำ 2 ชนิด ในโรงเรือน และ ในสภาพไร่", การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, 26 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "เทคนิค ปัญหา และ อุปสรรคของวิธีการทดสอบสารสกัดจากพืชป่าต่อไรขาว", การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, 26 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "ระบบที่ใช้ในการทดสอบการเพิ่มขยายพันธุ์ของไรตัวห้ำบนอาหารที่แตกต่างกัน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, 26 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ไรตัวห้ำ Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando และการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks) ในพริก", ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี "วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน" 13-15 มีนาคม 2549, 14 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "วิธีการเพาะเลี้ยงไรขาวและไรตัวห้ำเพื่อเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ", การประชุมแถลงผลงานวิจัยเรื่องงานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ, 19 ตุลาคม 2006
2004 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "สังคมศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติบนยอดอ่อนของต้นพริก", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ในงานครบรอบ 20 ปี โครงการ พสวท. วันที่ 1-2 เมษายน 2547, 1 เมษายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 0 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 1
2015 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "เครื่องดื่่มมันเทศผสมน้ำผลไม้และน้ำข้าวหมาก", Kasetsart University, 2015
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500223]