แนวโน้มผลงานของจักกริช

Journal

บทความของจักกริช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ Quartile ของจักกริช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ TCI Group ของจักกริช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 6
2021 exNungnit Wattanavichean, exJirasin Boonchai, exSasithon Yodthong, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, exThattapon Surasak, "GFP Pattern Recognition in Raman Spectra by Modified VGG Networks for Localisation Tracking in Living Cells", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 151-160
2021 exRapeepong Laphatphakkhanut, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBittawat Wichaidist, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "IoT-based smart crop-field monitoring of rice cultivation system for irrigation control and its effect on water footprint mitigation", Paddy and Water Environment, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2021, หน้า 699-707
2020 exWisessing, K, exEkthammabordee, P, exSurasak, T, exHuang, SCH, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Prototype of Thai Blockchain-based Voting System", INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 63-68
2019 exThattapon Surasak, exNungnit Wattanavichean, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, "Thai Agriculture Products Traceability System using Blockchain and Internet of Things", International Journal of Advanced Computer Science and Applications, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, ตุลาคม 2019, หน้า 578-583
2017 exTing-Yu Kuo, exChun-Liang Lin, exNatdanai Charoenkit, exYang-Yi Chen, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toward theoretical synthesis of biocomputer", IET Systems Biology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 36-43
2014 exFrederic Boudon, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPascal Ferraro, exJulien Diener, exPhilippe Nacry, exEero Nikinmaa, exChristophe Godin, "Quantitative assessment of automatic reconstructions of branching systems obtained from laser scanning", Annals of Botany, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2014
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีนด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 46-57

Conference

การนำเสนอบทความของจักกริช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 4
2022 inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exS. Srima, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, exP. Posoknistakul, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Burns, "Devil's Tree: Alluring Fragrance and More", THE 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE MICROSCOPY SOCIETY OF THAILAND, 29 - 31 มีนาคม 2022, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exNungnit Wattanavichean, exJirasin Boonchai, exSasithon Yodthong, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, exThattapon Surasak, "Discriminate Raman/GFP Spectra of Yeast Mitochondria Using Convolutional Neural Network", The 5th International Conference on Information Technology (InCIT), 21 - 22 ตุลาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exThattapon Surasak, exChayanon Sangangam, exRachabodin Kamol, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, "Thai Agriculture Products Traceability System using Blockchain and Internet of Things: A System Design", 2019 Taiwan Telecommunications Annual Meeting, 24 - 26 มกราคม 2019, ไต้หวัน
2013 exFrederic Boudon, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPascal Ferraro, exJulien Diener, exEero Nikinmaa, exChristophe Godin, "Quantitative assessment of automatic reconstructions of branching systems", 7th International Conference on Functional-Structural Plant Models, 9 - 14 มิถุนายน 2013, Saariselk? สาธารณรัฐฟินแลนด์
Publish Year National Conference 4
2019 exประดับพันธ์ เจริญการ, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบชลประทานสมัยใหม่ร่วมกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการผลิตข้าว", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exอริสรา เกษมจิตร์, exศุภกร หลายชูไทย, exมินตรา จิตตคุตตานนท์, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "โดรนสังเกตการณ์ควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exอติชาติ วิจฝัน, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของข้าวปทุมธานี 1 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 - 4 ธันวาคม 2019, Kamphaeng Saen นครปฐม ประเทศไทย
2018 exจีระพันธ์ มะโนรมณ์, exธิดารัตน์ ทิณวงษ์โพธิ์, exปวีณา พงค์ธเนศวร, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "โดรนสังเกตการณ์แปลงนาควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500190]