Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2545
  • วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Soil and Water Conservation), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2560

  แนวโน้มผลงานของชูพันธุ์

  Journal

  บทความของชูพันธุ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  Publish Year International Journal 3
  2017 inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, exChao-Yuan Lin, "Assessment of forest recovery at Wu-Ling fire scars in Taiwan using multi-temporal Landsat imagery", Ecological Indicators, ปีที่ 79, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 196-206
  2017 exChao-Yuan Lin, exCheng-Yu Lin, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "Risk-based models for potential large-scale landslide monitoring and management in Taiwan", Geomatics, Natural Hazards and Risk, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, หน้า 1505-1523
  2015 exKallawicha, K., exTsai, Y.-J., exChuang, Y.-C., exLung, S.-C.C., exWu, C.-D., exChen, T.-H., exChen, P.-C., inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, exChao, H.J., "The spatiotemporal distributions and determinants of ambient fungal spores in the Greater Taipei area", Environmental Pollution, ปีที่ 204, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 173-180
  Publish Year National Journal 5
  2020 exฐิติศักดิ์ สุขเกษม, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDI จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 74-83
  2019 exโสลดา คงสังข์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การจำแนกพื้นที่ผิวน้ำจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI โดยใช้วิธีดัชนีน้ำแบบ NDWI", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ Special, สิงหาคม 2019, หน้า 260-272
  2019 exณัฐธยาน์ นามอินทร์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) ของข้าวนาหว่านน้ำตมโดยใช้ดัชนีพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วงเวลา", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ Special, สิงหาคม 2019, หน้า 331-344
  2016 exฝอยฝา ชุติดำรง, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, exธนวรรณ มงคลหมู่, "การประเมินคุณค่าของระบบนิเวศที่มีต่อการสร้างความอยู่ดีมีสุข: เครื่องมือในการประเมินเชิงนิเวศ", Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 200-212
  2015 inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์, exอ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, exอ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี, exอ.ปิยนาถ อิ่มดี , "การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 92-125

  Conference

  การนำเสนอบทความของชูพันธุ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  Publish Year International Conference 1
  2019 exPhanit Map, exSteven Ly, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Satellite Precipitation from Google Earth Engine in Tonle Sap Basin, Cambodia", THA2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs, 23 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 8
  2020 exธณัชชัย วิยานนท์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำสาขาย่อยห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี ด้วยแบบจำลอง CA-Markov", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
  2019 exฉวีวรรณ สุขลิ้ม, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำย่อยคลองกัดตะนาวใหญ่ตอนล่าง จังหวัดสระแก้ว", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2019, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
  2013 exสิริอร ชอบธรรม, exศักณรินทร์ พลอยประเสริฐ, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "แท็งก์จ่ายน้ำระบบอัตโนมัติอัตราการไหลคงที่", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต : วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013, 14 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 exอภิรักษ์ พิณพิพัฒน์, exกนกวรรณ กรพิพัฒน์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การศึกษาวิธีการเพิ่มแรงดันในระบบท่อส่งน้ำด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต:วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013, 14 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในชุมชนเป็นหลัก เรื่องการจัดการน้ำ : ตัวอย่างกรณีศึกษา หมู่บ้านหลักเมตร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม", การประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 10, 10 - 11 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ฟรีแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์: กรณีศึกษา โครงการจัดรูปที่ดินนครปฐม", 7th THAICID National Symposium , 19 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, "การศึกษาปฏิทินการเพาะปลูกข้าวช่วงฤดูแล้งด้วยภาพถ่ายดาวเทียม NOAA/AVHRR", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 3 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
  2010 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, exชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ, exศิริวัฒน์ คันทารส, exพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์, exกิตตินันท์ กุศลธรรมรัตน์, exพีระพงศ์ รัตนบุรี, "การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บสำหรับการวางแผนจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500166]