Person Image

  Education

  • การศึกษาบัณฑิต(การประถมศึกษา), ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ไทย, 2527
  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543

  แนวโน้มผลงานของสุริน

  Journal

  บทความของสุริน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาครุศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2015 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม", Nurture, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-8
  Publish Year National Journal 5
  2017 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียน", วารสารวิชาการ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 56-63
  2016 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาครูประจำการในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน", วารสารวิชาการ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 60-70
  2016 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน", วารสารวิชาการ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 52-61
  2015 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, inนางเครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์(บุญญเลสนิรันตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้", ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 6, ฉบับที่ 13, มกราคม - มิถุนายน 2015
  2013 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ระบบคู่สัญญา", วารสารวิชาการ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 50-63

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุริน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาครุศึกษา

  Publish Year International Conference 1
  2014 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตครูระดับปริญญาตรีต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา", การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 3
  2011 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
  2011 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
  2010 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบคู่สัญญาสำหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างระดับคะแนนเฉลี่นสะสม มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเองและเจตคติต่อวิชาชีพครู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500165]