Person Image

  Education

  • วท.ม. (วนศาสตร์) ชีววิทยาป่าไม้, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของพฤทธิ์

  Journal

  บทความของพฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

  Publish Year International Journal 1
  2008 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic relationship among subspecies of Musa acuminata Colla and A-genome consisting edible cultivated bananas assayed with ISSR markers", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1479-1489
  Publish Year National Journal 2
  2021 exณัฐพงค์ โกสิทธิ์ , inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดเซลล์คุมและความผันแปรของเซลล์เสริมของปากใบกล้วยป่าและกล้วยปลูกบางชนิดในประเทศไทยเพื่อบ่งชี้ความจำเพาะต่อกลุ่มจีโนม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021
  2020 exไพลิน สุระโคตร, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำยอดและรากของต้นนนทรีในสภาพปลอดเชื้อ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020

  Conference

  การนำเสนอบทความของพฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

  Publish Year National Conference 7
  2019 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวภาวินี หังษา, "การแบ่งเซลล์และช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเก็บปลายรากเพื่อนับจำนวนโครโมโซมของไม้สกุล Dalbergia บางชนิด", การประชุมการป่าไม้ ประจำปีพ.ศ. 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, ลำปาง ประเทศไทย
  2019 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exเจตนรินทร์ ตาปิง, "ผลของยาต้านจุลชีพต่อความปลอดเชื้อของหัวอุตพิดเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 , 19 - 21 สิงหาคม 2019, ลำปาง ประเทศไทย
  2017 exปารีณา ธนโรจนกุล, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิรงรอง ดวงใจ, "สังคมพืชไม้ป่าระยะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์ 3 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริวรรณ มูลจันทร์, "การชักนำยอดจำนวนมากของไม้แดง (Xylia xylocarpa) จากลำต้นอ่อนและใบเลี้ยง", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2559, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มอัตราการรอดตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ (Gluta usitata) ในอาหารที่มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2559, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exสุรพจน์ ปลีกล่ำ, exกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, exวิรงรอง ดวงใจ, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ตำบลท่าพริกและตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 21 - 22 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
  2014 exวิรงรอง ดวงใจ, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, "อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ป่าที่ได้จากเมล็ดคละแม่ไม้ปลูกในแปลงทดลอง ณ แหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์วิถีธรรมชาติ ชุมชน มศว องครักษ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว” ครัง้ ที่ 8, 26 - 27 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500162]