แนวโน้มผลงานของวรรณดี

Journal

บทความของวรรณดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

Publish Year International Journal 4
2020 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exRavicha Thaisiam, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LABORATORY EXPERIMENT OF CHANNEL HEAD BIFURCATION BY RADIAL OVERLAND FLOW", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 68, เมษายน 2020, หน้า 21-28
2018 exNirunrat, J., inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Raw water reserve and conveyance capacity of West Water Canal of Metropolitan Waterworks Authority", Lowland Technology International, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 205-212
2018 inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewnon, P., inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Experiment of channelization due to seepage erosion", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มีนาคม 2018, หน้า 137-142
2013 inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Echosonography with proximity sensors", EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 415-420
Publish Year National Journal 2
2019 exธนชาติ สุทธิธนกูล, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทางของหัวร่องน้ำ", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019
2018 exอนุชา กาญจนารักษ์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์อัตราการไหลสูงสุดในช่วงน้ำหลาก โดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝนในลุ่มน้ำเลย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 1-9

Conference

การนำเสนอบทความของวรรณดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exRavicha Thaisiam, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LABORATORY EXPERIMENT OF CHANNEL HEAD BIFURCATION BY RADIAL OVERLAND FLOW", 5th Int. Conf. on Science, Engineering & Environment (SEE), 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exรวิชา ไทยสยาม, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorihiro Izumi, "การทดลองศึกษารูปแบบของร่องน้ำเนื่องจากน้ำไหลบ่า", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่11 "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน", 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exนายพีรพล แก้วนนท์, exนางสาวรวิชา ไทยสยาม, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorihiro Izumi, "Linear stability analysis of channel bifurcation by seepage erosion", The 12th International Symposium on River Sedimentation, 2 - 5 กันยายน 2013, เกียวโต ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 20
2020 exวชิรวิทย์ มากทรัพย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE BASIN", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 31 กรกฎาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exวศินี สิริวัฒน์วรสกุล, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาศักยภาพของอ่างเก็บน้ำในโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ี 13, 31 กรกฎาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exณัฐชนน บุญไชย, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสภาพการไหลของแม่น้ำแม่กลองด้วยแบบจำลองพลศาสตร์การไหลแบบ 2 มิติ", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ี 13, 31 กรกฎาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exพรพิมล แข็งงาน, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, อาจารย์, "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้าท่าที่ไหลลงอ่างเก็บน้าลาตะคอง", การประชุมวิชาการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
2019 exพิมพ์นารา อินทร์เรือง, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ค่าดัชนีน้ำฝนพยากรณ์ปริมาณน้ำหลากสูงสุดในลุ่มน้ำยมตอนบน", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exธนชาติ สุทธิธนกูล, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสนามการไหลของน้ำใต้ดินต่อการเกิดร่องน้ำแยกเป็นสองทาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, นครนายก ประเทศไทย
2017 exนิสิต บุญชู, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจําลองสภาพน้ําท่วมบริเวณด้านท้ายน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยตาจูเนื่องจากการพังทลานของเขื่อน", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 21 มิถุนายน 2017, ไทย นนทบุรี ประเทศไทย
2017 exศิริพงษ์ จิตรีพิทย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษากราฟน้ําหลากที่ไหลผ่านอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงกรณีเพิ่มระดับน้ําเก็บกัก", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 21 มิถุนายน 2017, นนทบุรี ประเทศไทย
2016 exวิไลลัคน์ ดอกแย้ม, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้แบบจาลองโครงข่ายใยประสาทเทียมเพื่อทานายอัตราการไหลผ่านหน้าตัดที่ได้รับอิทธิพลจากระดับน้าทะเล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจา ปี 2559, 26 สิงหาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exเด่นชัย มณีนูญ, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การเกิดร่องน้าเนื่องจากการกัดเซาะด้วยการไหลซึมแบบสองมิติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห‹งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exศราวุฒิ ช่วยนาค, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการเตือนภัยน้ำหลากสำหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยค่าดัชนีน้ำฝน (API)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exรวิชา ไทยสยาม, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorihiro Izumi, "การวิเคราะห์เสถียรภาพของการแยกร่องน้ำเป็นสองทางเนื่องจากน้ำใต้ดิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exรวิชา ไทยสยาม, exพีรพล แก้วนนท์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro Izumi, "การทดลองการเกิดร่องน้ำเนื่องจากการไหลของน้ำใต้ดิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exศราวุธ จันทิปะ, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้าคลองชุมพร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้าแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exเมฆินค์ ขีนทัพไทย, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้้าบางนรา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้าแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exครณพัชน์ อุดมสินค้า, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดัชนีน้ำฝนสำหรับกำรเตือนภัยน้ำหลำกในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนา้แห่งชาติ ครัง้ที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exสุภวุฒิ ก่อคุณ, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสภาพน้ำท่าในช่วงน้ำหลากโดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนา้แห่งชาติ ครัง้ที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2012 exพีรพล แก้วนนท์, inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การเกิดร่องน้ำเนื่องจากการกัดเซาะด้วยการไหลซึมแบบสามมิติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, สกลนคร ประเทศไทย
2007 inดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์, "การศึกษาแบบจำลองทางชลศาสตร์อาคารระบายน้ำล้นชนิดขั้นบันได", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500149]