Person Image

  Education

  • ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ม.ราชภัฎสวนสุนันทา, ไทย, 2539
  • ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2544
  • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2547
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2558

  แนวโน้มผลงานของสูติเทพ

  Journal

  บทความของสูติเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  Publish Year International Journal 3
  2020 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐชา อิสระกุล, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "FACTORS AFFECTING SOCIAL MEDIA LITERACY OF FARMERS IN THAILAND", The Turkish Online Journal of Educational Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ special , พฤศจิกายน 2020, หน้า 143-149
  2019 inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาดา แซ่เล้า, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exประไพศรี ศิริจักรวาล, exภฤศ หาญอุตสาหะ, "Impact of Self-Learning Nutrition Education on Improving Awareness and Knowledge of Age-Related Macular Degeneration, and the Role of Lutein/Zeaxanthin in Eye Health", Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publications, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 17, มีนาคม 2019, หน้า 1-17
  2015 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exWinai Kanchanb, "Perceptual Conscience in Vocationalism and the Emotional State of Vocational Education Students: : A Case Study from Falling-out Problems", Romanian Journal of Experimental Applies Psychology, ปีที่ 6, ฉบับที่ special is, ตุลาคม 2015, หน้า 21-21
  Publish Year National Journal 11
  2021 exทศพร ดิษฐ์ศิริ, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิชาชีพครู", วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 197-209
  2021 inนายฉัตรชัย พ่วงพลับ, inดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาบุคลิกภาพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยแบบวัด HEXACO", วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 72-93
  2021 exโสภาภรณ์ ศิริโสภณ, inนางสาววัตสาตรี ดิถียนต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์", วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 37, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 173-182
  2020 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร ช่วยเมือง, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 34-41
  2019 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, อาจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019
  2019 exวิภาดา แซ่เล้า, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล, exผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก, "ผลของโปสเตอร์โภชนศึกษาเรื่องอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนสูงเพื่อสุขภาพสายตาในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ", วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 119-131
  2019 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร ช่วยเมือง, "รูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์กรอจัฉริยะสำหรับวิสาหกจิชมุชนเกษตรรุ่นใหม่", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 1067-1076
  2017 exผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ , inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์", Journal of Behavioral Science Vol.23 No.2 July 2017 (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560), ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2017, หน้า 79-100
  2017 exอุเทน สุขสิงห์, exฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 135-142
  2016 inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, "สมรรถนะของครูและบุคลากร กศน.ตำบล ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 182-189
  2014 exนายธีรยุทธ รอสูงเนิน, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการอ่านหนังสือและแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา และเทคนิคศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 176-182

  Conference

  การนำเสนอบทความของสูติเทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  Publish Year International Conference 4
  2019 exณัฐนันท์ วรสุข, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exสุริยา ปิยะผดุงกิจ, exจุรีรัตน์ กิตสมพร, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Using InterProfessional Collaborative Competency Development Model of Undergraduate Students", The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 : Synergy and Reform for Better Health , 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exนายวินัย, "Perceptual Conscience in Vocationalism and the Emotional State of Vocational Education Students: : A Case Study from Falling-out Problems", The International Conference "Psychology and the realities of the contemporary world" , 23 - 25 ตุลาคม 2015
  2014 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิสาหกิจชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร", International research conference on business, economics and social sciences, IRC 2014, 25 - 26 กันยายน 2014, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2010 inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์, "ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่ง", The Seventeenth International Conference on Learning, 6 - 9 กรกฎาคม 2010, Tai Po, New Territories เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
  Publish Year National Conference 2
  2010 inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนางณัฏฐ์ชยธร ศรุดาธิติพัทธ์, "ภาวะความเครียด แหล่งความเครียด และการจัดการความเครียดของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้นของการประปานครหลวง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500118]