แนวโน้มผลงานของวนิดา

Conference

การนำเสนอบทความของวนิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพยาธิวิทยา

Publish Year National Conference 1
2012 inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, อาจารย์, inนายเจริญ ทองมา, รองศาสตราจารย์, inนางวนิดา เลาหสุรโยธิน, "Case report: the canine systemic atherosclerosis", ternational Conference on Veterinary Science 2011 (ICVS 37th) proceeding , 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500107]