แนวโน้มผลงานของมินตรา

Conference

การนำเสนอบทความของมินตรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year International Conference 2
2021 exKitisaorn Laohammanee, inนางสาวมินตรา สิงหนาค, อาจารย์, "Enhancing of STEM education concept on the science subject of seventh grade students through Problem Based Learning", The 8th International Conference for Science Educators and teachers, 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กระบี่ ประเทศไทย
2020 inนางสาวมินตรา สิงหนาค, อาจารย์, "Development of Science Academic Achievement by Using Inquiry Based Learning and Problem Based Learning of Grade 1st Students", The 6th Asian Conference on Education & International Development (ACEID2020), 23 - 26 มีนาคม 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500065]