Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2545
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2555
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2558

  แนวโน้มผลงานของสิทธิกร

  Journal

  บทความของสิทธิกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year National Journal 14
  2019 exดร.ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนชาวไทย", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 347-380
  2019 exดร.พิณพนธ์ คงวิจิตต์, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียนเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อพหุวัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 62-72
  2018 inดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 44-60
  2017 exสุภาณี กลั่นเอี่ยม, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาดนตรีนาฏยศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ", Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1823-1835
  2017 exเยาวเรศ ภักดีจิตร, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 34, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 83-98
  2016 exนางสาวศศิญา สุทธสุวรรณ, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ, "การศึกษาแความต้องการสําหรับการใช้ทักษะทางการวิจัยสําหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 102-113
  2016 exกุณฑลี บริรักษ์สันติกุล, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บระดับประถมศึกษา: โรงเรียนปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 19-31
  2016 exปริณดา แป้นแก้ว, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความคดิรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม", วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 230-242
  2016 exPhattareeya Sukprasert, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 40-47
  2016 exWoraniti Akkaraputtidet, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sports Science Knowledge Base Development for Undergraduate Studies", Scholar: Human Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - พฤศจิกายน 2016, หน้า 240-250
  2012 inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนและเทียบวุฒิการศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 13-32
  2012 inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา", วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 95-106
  2010 inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสำคัญของ "มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น" และ "ตัวชี้วัด"", สสวท, ปีที่ 38, ฉบับที่ 168, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 67-69
  2009 inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตั้งชื่อรายวิชาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551", วารสารวิชาการ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 67-71

  Conference

  การนำเสนอบทความของสิทธิกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Conference 1
  2013 inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลำภู", The 4th Education for Rural Transformation (ERT) International Symposium 2013 "Research-Based Evidence of Good Practice" Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 18 - 20 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500021]