แนวโน้มผลงานของศุภาวรรณ

Journal

บทความของศุภาวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

Publish Year National Journal 2
2020 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex กฤษฎา พันธะสา, exรณชัย ไขคำ, exณัฐวุฒ เนียมแดง, exอภิวัฒน์ ภูมิภักดิ์, inนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, "อิทธิพลของวัสดคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืช ผลผลิตข้าวโพดหวาน และการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 453-458
2016 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์, inนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, exธนากร พูลทวี, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่ากะเลิงและภูไท จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 368-372
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490227]