แนวโน้มผลงานของอนามัย

Journal

บทความของอนามัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Publish Year National Journal 2
2021 inนางสาวนุจนาถ นรินทร์, อาจารย์, inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์, inดร.อนามัย ดำเนตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการท่องเที่ยวแบบโอทอปนวัตวิถี เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนกำแพงแสนให้เข้มแข็ง", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 684-695
2019 inดร.สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inดร.อนามัย ดำเนตร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1610-1628
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490212]