แนวโน้มผลงานของประสิทธิ์

Journal

บทความของประสิทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถิติ

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ , inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The zero-inflated negative Binomial-Erlang distribution: An application to highly pathogenic avian influenza H5N1 in Thailand ", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1428-1436
2014 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศิริพร คงรอด, "The negative binomial-Erlang distribution with applications", International Journal of Pure and Applied Mathematics , ปีที่ 92, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2014, หน้า 389-401
2007 exสุจารี ดำศรี, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกส่วนประกอบในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤดูกาล", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 210-220
Publish Year National Journal 10
2021 exกัญญาณัฐ สุระเรืองชัย, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 82-89
2018 exเพียงพลอย เชาวนาพันธุ์, inดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมีนา ปทุมสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับมูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านพรมแดนศุลกากรไทย-กัมพูชา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018
2017 exรัชนู ทองทั่ว, inดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กผ่านหนังสือปฐมวัย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 751-765
2016 exโสรัจจะ คล้ายฉิม, inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "วิธีการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นสาหรับความเชื่อถือได้ของความเค้นและความแข็งแรง R = P(X < Y) โดยใช้ข้อมูลค่าบันทึกล่างในการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปหนึ่งพารามิเตอร์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 197-210
2016 exภูวษา แซ่อุ้ย, inดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีเบย์เซียน วิธีกำลังสองน้อยที่สุด และวิธีบูตสแตรปแบบใช้พารามิเตอร์ สำหรับตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 363-369
2015 exเมธินี กวินภาส, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการพยากรณ์ระหว่างวิธีเครือข่ายเบย์เซียนและวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนเเชียลสำหรับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 203-211
2013 exชวรีย์ รัตนาวงศ์ศร, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิคของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", Veridian E-Journal, SU , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 840-846
2013 exปอแก้ว เรืองเพ็ง, inดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองระบบแถวคอยแผนกผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษา คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลพัทลุง", Veridian E-Journal , ปีที่ 2556, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013
2011 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exน้ำทิพย์ พนมไทย, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายสำหรับข้อมูลตัวแปรพหุ", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 502-514
2010 exชมพูนุท มนต์ภาณีวงศ์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเพื่อจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.journal.kmutnb.ac.th/journal/47318255313124.pdf), ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 322-331

Conference

การนำเสนอบทความของประสิทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถิติ

Publish Year International Conference 1
2015 exSiriporn Samutwachirawong, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Maximum likelihood estimation of the negative binomial-Erlang distribution", International Conference on Applied Statistics 2015, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, เมืองพัทยา อ.เมือง จ.ชลบุรี
Publish Year National Conference 8
2013 exชวรีย์ รัตนาวงศ์ศรี, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิคของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exจินตพร หนิ้วอินปั๋น, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 4 วิธี สำหรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ในภาคกลาง ของประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 17 กุมภาพันธ์ 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exชื่นใจ สุกป่าน, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพยากรณ์ราคาพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ , 18 - 22 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exสิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ , 18 - 22 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2010 exสิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต:กรณีศึกษา เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประจำปี 2553, 10 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSurasan Vivekmetakorn, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ราคาพืชน้ำมันโดยวิธีของบ๊อกซ์-เจนกินส์และโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exมัลลิกา ทานุสิทธิ์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ สำหรับการแจกแจงทวินาม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490176]