แนวโน้มผลงานของไพศาล

Journal

บทความของไพศาล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Publish Year International Journal 3
2016 inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, exPaniphan Wachiratrungsalid, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, exNuan-anong Chaipiyaporn, "Landscape Elements Application Guidelines for Physical Therapy Exercise", Acta Horticulturae, ปีที่ 1121, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 69-78
2013 inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, exธีรนาฏ กาลปักษ์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, "Landscape Design Guidelines for Agro-Tourism Locations: A Case Study of Subsanoon Visitor Center, Saraburi, Thailand", ACTA HORTiculturae, ปีที่ 999, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 113-120
2013 exNongmar, W., inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, "Landscape language in a contemporary Thai Buddhist temple ground: The case of Wat Phra Dhammakaya", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 139-151
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ""เสาต้นแรก": บทเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง-จักรวาลวิทยา ระหว่าง ไท-กะเหรี่ยง", หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 2556-2557, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013
2010 exธีรนาฏ กาลปักษ์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรม องค์ประกอบภูมิทัศน์ และสัดส่วนการใช้พื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 59-66

Conference

การนำเสนอบทความของไพศาล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Publish Year International Conference 3
2011 exธีรนาฏ กาลปักษ์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, "Landscape Design Guidelines for Agro-Tourism Locations: A Case Study of Subsanoon Visitor Center, Saraburi, Thailand", The 3rd International Conference on Landscape and Urban Horticulture , 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2011, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, "Thai Elderly in Bangkok Parks: Questioning the Usability, Compatibility, and Future Functionality", International Conference on Society, Technology & Sustainable Development (ICSTSD 2011), 3 - 5 มิถุนายน 2011, Kochi สาธารณรัฐอินเดีย
2009 exวีระ หน๊องมา, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางภูมิทัศน์ของพุทธสถานร่วมสมัยของไทย กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี", ISACS 2009: Integrating Diversity: Reflection, Reinterpretation and Reposition, 3 ธันวาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2013 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, exอรศิริ ปาณินท์, "“เสาต้นแรก” : บทเปรียบสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง-จักรวาลวิทยา ระหว่าง ไท-กะเหรี่ยง", "การเขียน 'ประวัติศาสตร์' สถาปัตยกรรม : ความจริงในอดีตหรืออดีตที่ถูกทำให้จริง" ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิการยน 2556 เวลา 9.30-17.00 น., 23 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exธีรนาฏ กาลปักษ์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, "แนวทางปฏิบัติด้านภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490173]