Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ประชากรศาสตร์), ม.มหิดล, ไทย, 2545
  • สค.ม.(วิจัยประชากรและสังคม), ม.มหิดล, ไทย, 2532
  • วท.บ.(จิตวิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  แนวโน้มผลงานของงามลมัย

  Journal

  บทความของงามลมัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  บทความแต่ละ Quartile ของงามลมัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  บทความแต่ละ TCI Group ของงามลมัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  Publish Year National Journal 15
  2024 exพัชรพร คงสว่าง, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เจตคติต่อการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การรู้ซึ้งถึงความรู้สึก และสัมพันธภาพในครอบครัว", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 50-65
  2023 exปอยหลวง ตันติพิสุทธิ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่อความสามารถในการเจรจาต่อรองเชิงบูรณาการของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 175-198
  2023 exอารีรัตน์ รักษ์ศรีทอง, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสุขภาวะทางจิต ความผูกพันทางสังคม ที่มีต่อความสุุขเชิงอัตวิสัยของทหารผ่านศึกสูงอายุในกรุงเทพมหานครของทหารผ่านศึกสูงอายุในกรุงเทพมหานคร", วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 181-196
  2020 exวันนิวัติ เต็งสุวรรณ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ความสามารถในตนเอง การเสริมสร้างพลังอำนาจ และความสุขในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ", วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 15-27
  2018 inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 115-126
  2017 exมุทิตา เสตะจิต, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตเรียนดี", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 164-178
  2017 exเอื้ออนุช ถนอมวงศ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองเชิงสาเหตุของการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักจิตวิทยา", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 126-134
  2016 exรัตติกรณ์ จอมชาญพันธ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการเชิงวิชาชีพในประชาคมอาเซียน: การเรียนรู้โดยการนำตนเอง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 101-127
  2016 exวรวรรณ ดวงแข, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพของนิสิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 146-157
  2015 exฤติมา รักษารักษ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และการควบคุมตนเองที่มีต่อความหยุ่นตัวของนิสิตรอพินิจ", วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 146-174
  2015 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 211-240
  2010 exระวีนันท์ รื่นพรต, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทำนายการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี", รามาธิบดีพยาบาลสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 390-405
  2009 exสุวิมล เคลือบคณโท, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิศวกรการพัฒนาตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพวิศวกรของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 106-116
  2009 exจิรวรรณ เจียมรัตนะ, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของค่านิยมในการทำงานเกษตร ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพเกษตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะในกลุ่มเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 117-130
  2008 inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การลงทุนในมนุษย์ด้วยผลตอบแทนภายในของการลงทุนทางการศึกษาของนิสิตปริญญาโท ภาคปกติ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 52-66

  Conference

  การนำเสนอบทความของงามลมัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาจิตวิทยา

  Publish Year National Conference 3
  2022 exอติกาญจน์ หงศ์ลดารมภ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความผูกพันต่อชุมชน และความผูกพันในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
  2019 exวราพรรณ สมกํ้าพี้, exธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี, exปิยวรรณ ใจดี, exพุธิตา ทองอินทร์, exมีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ, exสุทธิตา ปางทิพย์อำไพ, exอุสุภางค์ โคตรชาลี, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, "การมีส่วนร่วมในชุมชน การสนับสนุนทางสังคม และความผูกพันต่อชุมชนของหัวหน้าครัวเรือนชุมชนหนึ่งใน จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปาณี สนธิรัตน, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490149]