แนวโน้มผลงานของอนุรักษ์

Journal

บทความของอนุรักษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

บทความแต่ละ Quartile ของอนุรักษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

บทความแต่ละ TCI Group ของอนุรักษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Publish Year International Journal 9
2023 exAittiphol Duangchinda, exChuanpit Siripaiboon, exSrisurang Kehanak, exKunthida Kingsawad, exSutthayot Yimpoonsap, exUmarat Sirijaroonwong, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "Use of Pesticides and Health Risks to Chinese Water Chestnut Farmers in Suphanburi Province, Thailand", Iranian Journal of Public Health, ปีที่ 52, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 2353-2362
2021 exWatsayod Ananpreechakorn , inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "Preparation of activated carbon from Phu Phan Dendrocalamus asper backer", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-10
2021 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exJidapa Masomboon, exJutamat Roongruang, exSermpong Sairiam, "Efficient reactive blue 19 decolorization by the comparison of ozonation membrane contacting process and Fenton oxidation", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 29, พฤษภาคม 2021, หน้า 17775-17788
2020 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exPen-umpai Srithai, exKajeephan Samree, exPisut Painmanaku, exSermpong Sairiam, "Treatment of wastewater containing Reactive Red 239 using Fenton oxidation processes with photo-assisted regeneration of Fe2+ catalyst", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 207, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 437-445
2019 exลิปิกานต์ เพ็ญบุญ, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exเสริมพงศ์ สายเรี่ยม, "TiO2 coated on PVDF membrane for dye wastewater treatment by a photocatalytic membrane", Water Science & Technology, ปีที่ 79, ฉบับที่ 5, มีนาคม - พฤษภาคม 2019, หน้า 958-966
2015 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exผศ.ดร. บัณฑิต อนุรักษ์, exรศ.ดร. ณัฏฐา หังสพฤกษ์, "Influence of Chemical Fertilizer Applications on Water Quality in Paddy Fields in Nong Harn, Sakon Nakhon Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 868-879
2011 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exHematulin, Rattiyaporn, exAklrataweethong, Panida, "การศึกษาแนวทางและความตระหนักในการอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน", European Journal of Social Sciences , ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 467-472
2010 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, "การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ", The social sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2010, หน้า 270-275
2009 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนายสนธยา ผาลลาพัง, inนางสาวอินทิรา วรรณทิพย์, inนางสาวภัทราภรณ์ โพนเงิน, "ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 48-59
Publish Year National Journal 5
2023 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.เบญจพร อุผา, exนายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร, "การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางนิเวศลุ่มน้ำสงคราม ด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุนชนเกษตร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 1-12
2020 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exกรรณิการ์ มณฑา, "สภาพการพัฒนาและความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 1-12
2020 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "ผลของกรรมวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพดินในนาข้าวและผลผลิตข้าว พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 1-12
2019 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, exผศ.ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ, "การศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและแนวทางการอนุรักษ์แมลงทับในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 91-100
2017 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exพุฒิสรรค์ เครือค้า, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-10

Conference

การนำเสนอบทความของอนุรักษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Publish Year International Conference 5
2020 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exDr. Sermpong Sairiam, "Accumulation of heavy metals in non-polluted soil and leaves in Bangpu Nature Education Center Samut Prakan Province, Thailand", Challenges in Environmental Science and Engineering CESE-2020, 7 - 8 พฤศจิกายน 2020, Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019 exPen-umpai Srithai, exKajeephan Samree, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exPisut Painmanakul , exSermpong Sairiam, "Photo-assisted on Fe2+ catalyst of Reactive Red 239 dye wastewater treatment by Fenton oxidation", The 2019 International Conference on the "Challenges in Environmental Science and Engineering" (CESE-2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, Kaohsiung ไต้หวัน
2018 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exนายเสริมพงศ์ สายเรี่ยม, inนางสาวทัศนีย์ ไตรยนาม, "Phytoremediation potential of water lilies (Nymphaea) in decolorization of indigo dye wastewater", World Water Congress & Exhibition 2018, 16 - 21 กันยายน 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2017 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, "Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation", 19th International Conference on Water Pollution and Solutions, 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2017, barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2009 exรังสรรค์ เครือคำ, exอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, exพงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์, exวรทัศน์ อินทรัคคัมพร, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปลูกพืชระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่", The Second International Academic Conference and Research Presentation On "Cooperation for Development on the East-West Economic Corridor", 4 กันยายน 2009, สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2016 inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "การเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์และธาตุอาหารในดินตะกอน พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2011 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายสนธยา ผาลลาพัง, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, exรัตติยาภรณ์ เหมะอุลิน, "ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบและพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล"", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "เทิดพระเกียรติ 84 พรรษากับเศรษฐกิจการเกษตร", 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 หัวข้อ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” , 21 - 23 มกราคม 2010, หนองคาย หนองคาย ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490144]