แนวโน้มผลงานของไพลิน

Journal

บทความของไพลิน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Publish Year National Journal 3
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางไพลิน ผู้พัฒน์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากนำนมข้าวยาคูผง", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 1-10
2007 inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนางไพลิน ผู้พัฒน์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Development of Candied Pumpkin Kanom Ping Kaset", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 307-312
2005 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางไพลิน ผู้พัฒน์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการทดสอบการยอมรับ", วารสารอาหาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 293-301
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490142]