แนวโน้มผลงานของวราภรณ์

Journal

บทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Publish Year International Journal 5
2020 exผศ.นสพ. สมเกียรติ ห้วยจันทึก, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, อาจารย์, exธนพงษ์ ทองประพันธ์, exรุจพร ชนะชัย, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "Localization of cerebral hypoperfusion in dogs with refractory and non-refractory epilepsy using [99mTc] ethyl cysteinate dimer and single photon emission computed tomography", ่Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 82, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 553-558
2020 exจีระศักดิ์ สมบุญ, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exสมเกียรติ ห้วยจันทึก, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In vivo uptake and localization of 99mTc-pertechnetate in pigs using single-photon emission computed tomography", agriculture and natural resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 339-342
2017 exIngkasri, T., exTheeraphun, W., inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "Treatment outcomes of canine nasal tumor irradiation", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 53-60
2015 exSoison, Pichayaporn, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inนายบดินทร์ ติระพัฒน์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLusawat, Apasri, exUnnwongse, Kanjana, exWangphonphatthanasiri, Khwanrat, exParamee, Ubol, "Efficacy of Scalp Electroencephalography (EEG) as a Supportive Diagnostic Tool in Canine Epilepsy using Dexmedetomidine", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 435-442
2012 exPlengsuriyakarn, T, exEursitthichai, V, exLabbunruang, N, exNa-Bangchang, K, inนายศิริพงษ์ เทศนา, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exPongpradit, A, exViyanant, V, "Ultrasonography as a Tool for Monitoring the Development and Progression of Cholangiocarcinoma in Opisthorchis viverrini/Dimethylnitrosamine-Induced Hamsters", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, เมษายน 2012, หน้า 87-90
Publish Year National Journal 10
2018 exอนัญญา พงษ์ประดิษฐ์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "ผลการรักษาเนื้องอกในสมองของสุนัข ที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 183-196
2015 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exธิษณา อิงคศรี, "มะเร็งโพรงจมูกสุนัข: และทางเลือกในการรักษา", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 13-22
2014 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย , "รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดเนื้องอกชนิด mast cell โดยการใช้เทคนิค bipedicle flap บริเวณขาหน้าของสุนัข", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 25-32
2014 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exมนชนก วิจารณ์สรณ์ , exจนัธ นิยมสุจริต, exอนัญญา พงษ์ประดิษฐ์, "การประเมินขนาดของกระดูก radius ในสุนัขพันธ์เล็ก โดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 79-89
2012 exสพ.ญ.นวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "การผ่าตัดรักษาภาวะตีบแคบของช่องเชิงกรานโดยการตัดถ่างแนวเชื่อมซิมไฟซิสในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 110-120
2010 inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, อาจารย์, inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exTepyuda Sritrakul, exSukumal Prukudom, "Congenital Colonic Atresia in Horse", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 36-40
2010 exเสลภูมิ ไพเราะ, exณปรางค์ เจริญวนันท์, inนายภูดิท มณีสาย, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "เนื้องอกชนิดเคโมเดคโตมาของเอออร์ติกบอดีที่มีการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังปอดในสุนัขพันธุ์อิงลิชบูลดอก", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 108-117
2010 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "เทคนิคการวินิจฉัยด้วยภาพของ โรค Portosystemic Shunts ในสุนัขและแมว", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2010, หน้า 101-109
2009 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exเฮลเกอร์ ลินซ์มัน, exลีโอ บรุนแบก, "การวินิจฉัย intramural ectopic ureter โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทึบรังสีในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 29-37
2009 inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, อาจารย์, exสุขุมาลย์ พฤกษ์อุดม, "ภาวะอัดแน่นในลำไส้ใหญ่ม้าไทย", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 79-82

Conference

การนำเสนอบทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Publish Year International Conference 3
2019 inนางสาววิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, "PALLIATIVE RADIOTHERAPY IN FELINE NASAL ADENOCARCINOMA : CASE REPORT", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2008 inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "Three dimentional prelical computed tomographic angiography technigue for diagnosing canine portosystemic shunt", 2nd international Symposium of Veterinary Surgery, 21 - 24 เมษายน 2008, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
1998 inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, exสิทธิวีร์ ทองทิพย์ศิริเดช, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, "Fiberglass casting in an Asian elephant", International Elephant and Rhino Research Symposium “A research update on elephants and rhinos”. , 7 - 11 มิถุนายน 1998, สาธารณรัฐออสเตรีย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 2
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "แผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "หมุดยึดแผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490132]