Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2545
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • Ph.D. (Nutraceutical science), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2555

  แนวโน้มผลงานของดาลัด

  Journal

  บทความของดาลัด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  Publish Year International Journal 12
  2022 exผศ.ดร. ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล, exSuwapat Kittibunchakul, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, exThanit Kunkeaw, exWoorawee Inthachat, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exรศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "Mangifera indica ‘Namdokmai’ Prevents Neuronal Cells from Amyloid Peptide Toxicity and Inhibits BACE-1 Activities in a Drosophila Model of Alzheimer’s Amyloidosis", Pharmaceuticals , ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 591
  2021 inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, "Biological activities of Boesenbergia rotunda parts and extracting solvents in promoting osteogenic differentiation of pre-osteoblasts", Food Bioscience, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 101011--
  2021 exผศ. ดร. ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล, exSuwapat Kittibunchakul, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, exWoorawee Inthachat, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exรศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "Analysis of Phytonutrients, Anti-Mutagenic and Chemopreventive Effects of Tropical Fruit Extracts", Foods, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2600
  2020 exUthaiwan Suttisansanee, exSomsri Charoenkiatkul, exButsara Jongruaysup, exSomying Tabtimsri, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exPiya Temviriyanukul, "Mulberry Fruit Cultivar ‘Chiang Mai’ Prevents Beta-Amyloid Toxicity in PC12 Neuronal Cells and in a Drosophila Model of Alzheimer’s Disease", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 8, เมษายน 2020, หน้า 1837-1851
  2020 exดร. ปิยะ เต็มวิริยะกุล, exVarittha Sritalahareuthai, exNatnicha Promyos, exSirinapa Thangsiri , exKanchana Pruesapan, exWanwisa Srinuanchai, exOnanong Nuchuchua, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exNattira On-nom, exผศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "The Effect of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera) and Its Mixtures on Phenolic Profiles, Antioxidant Activities, and Inhibitions of the Key Enzymes Relevant to Alzheimer’s Disease", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 3713-3731
  2020 exN. Kaewmak, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ , exU. Suttisansanee, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exR. Chamchan, exC. Khemthong, exผศ. ดร. ณัฐิรา อ่อนน้อม, "Production and quality evaluation of low glycemic index crispy waffle from whole wheat flour supplemented with type 4-resistant starch and sacred lotus stamen", FOOD RESEARCH, ปีที่ 4, ฉบับที่ Suppl. 4, ธันวาคม 2020, หน้า 1-8
  2019 exSangsuriyawong, A., exLimpawattana, M., inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "Properties and bioavailability assessment of shrimp astaxanthin loaded liposomes", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 529-537
  2020 exดร. ปิยะ เต็มวิริยะกุล, exVarittha Sritalahareuthai, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exButsara Jongruaysup, exSomying Tabtimsri, exKanchana Pruesapan, exSirinapa Thangsiri , exWoorawee Inthachat, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exSomsri Charoenkiatkul, exผศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "Comparison of Phytochemicals, Antioxidant, and In Vitro Anti-Alzheimer Properties of Twenty-Seven Morus spp. Cultivated in Thailand", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2020, หน้า 2600-2615
  2014 inดร.ดาลัด ศิริวัน, "Corrigendum to “Effect of epoxides and ?-methylene-?-lactone skeleton of sesquiterpenes from yacon (Smallanthus sonchifolius) leaves on caspase-dependent apoptosis and NF-?B inhibition in human cercival cancer cells”", Fitoterapia, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 1860
  2011 inดร.ดาลัด ศิริวัน, exHirotoshi TAMURA, exTakayuki Naruse, "?-methylene-?-lactone skeleton of sesquiterpenesfromyacon (Smallanthussonchifolius) leaves on caspase-dependentapoptosis and NF-?B inhibition in humancercival cancer cells", Fitoterapia, ปีที่ 82, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2011, หน้า 1093-1101
  2011 inดร.ดาลัด ศิริวัน, "Chemopreventive Activity of Sesquiterpene Lactones (SLs) from Yacon against TPA-induced Raji Cells Deformation", Pakistan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 605-609
  2010 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "Preparation of Curcuminoid Powder from Turmeric Root (Curcuma longa Linn) for Food Ingredient Use", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 123-130
  Publish Year National Journal 4
  2016 exอนันทิตา แสงสุริยวงษ์, exมารุจ ลิมปะวัฒนะ, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exภัสราภา แก้วเนิน, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นของฟอสโฟลิพิดและวิธีการปั่ นผสมต่อสมบัติของสารสกัดแอสตาแซนทินที่กักเก็บในไลโพโซม", วารสารเกษตร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 421-433
  2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, "อาหารดีทอกซ์อารมณ์", หมอชาวบ้าน, ปีที่ 34, ฉบับที่ 407, มีนาคม 2013, หน้า 10-18
  2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผง สำหรับชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์สูง", Journal of nutrition association of Thailand, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 11-19
  2009 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inดร.ดาลัด ศิริวัน, "การทดสอบฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำพริกและผักแนมโดยวิธีทดสอบเอมส์", วารสารอาหาร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 73-85

  Conference

  การนำเสนอบทความของดาลัด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  Publish Year International Conference 8
  2019 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exภรัณยา ธิยะใจ, "Psidium guajava L. inhibit inflammatory and antioxidant activity in mouse macrophage cell lines", The 13th Asian Congress of Nutrition, 4 - 7 สิงหาคม 2019, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2016 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exนางฉันทนา กอพยัคฆินทร์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Encapsulated fish oil-in-hydrogel using juices from Thai fruits", The 4th International ISEKI Food Conference, 6 - 8 กรกฎาคม 2016, สาธารณรัฐออสเตรีย
  2015 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Comparative antimutagenic and antioxidant activities of red and white dragon fruits extracts using Drosophila wing spot test", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH) , 7 - 10 กรกฎาคม 2014, นครพนม ประเทศไทย
  2014 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ดาลัด ศิริวัน, "Anticancer,Antioxidant and Antimutagenic Activities of Tricholoma ( Tricholoma crassum) Mushroom", International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences, 21 - 22 มกราคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
  2014 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inดร.ดาลัด ศิริวัน, "ความเป็นพิษของสารสกัดจากแก้วมังกรสีแดง(เปลือก เนื้อ และเม็ด)ต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ Caco-2", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, exPrefessor Hirotoshi Tamura, "Anti-tumor promoting of sesquiterpene lactones (SLs) isolated from Smallanthus sonchifolius (yacon) leaves ", Food Innovation Asia Conference 2013, 13 - 15 มิถุนายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
  2013 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013 , 13 - 14 มิถุนายน 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 2
  2022 inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, inดร.สาวิตรี ดือราแม, "การกักเก็บสารสกัดกระชายเหลืองโดยเทคนิคการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่น", นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering towards Frontier University : Challenges and Foresight", 25 - 26 กรกฎาคม 2022, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
  2013 inดร.ดาลัด ศิริวัน, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "คุณสมบัติในการต้านการก่อกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระ ในผลไม้ส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 7, 7 - 9 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490118]