Person Image

Administration

Education

  แนวโน้มผลงานของกัมปนาท

  Journal

  บทความของกัมปนาท เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

  Publish Year International Journal 4
  2018 exDang Xuan Phi, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of vietnamese good agricultural practices program on tea farmer's income in Hagiang province, Vietnam", Global and Stochastic Analysis, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2018, หน้า 187-200
  2018 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของกะหล่ำปลีจากประเทศเพื่อนบ้านต่อกะหล่ำปลีโครงการหลวง", Communications on Stochastic Analysis, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2018, หน้า 93-102
  2017 exNhung Thi Thai, ex Hai Tran Manh, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consumers’ Preferences and Willingness to Pay for Viet GAP Vegetables in Hanoi, Vietnam", International Journal of Economic Research , ปีที่ 14, ฉบับที่ 16, ธันวาคม 2017, หน้า 401-419
  2013 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exparida kovitvanich, exnirote sinnarong, "the factor affecting the benefit of e-library usage for class assignment purpose of kasetsart university students", IJCIM, ปีที่ 21, ฉบับที่ sp2, ธันวาคม 2013, หน้า 16.1-16.6
  Publish Year National Journal 4
  2020 inดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการนำเข้ากะหล่ำปลีต่อการผลิตกะหล่ำปลีในประเทศไทย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 381-394
  2013 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอริยพงศ์ เจริญสุข, inดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในธุรกิจเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน", วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2013, หน้า 17-28
  2012 exภิเษก โพพิศ, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจษฎา ปัญญาศร, exก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, exสงวนศักดิ์ เภสัชสงวน, exกชพร นรมาตย์, "การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมฟอกหนังของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศอิตาลี", วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 72-85
  2008 inดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประเมินวงจรชีวิตเอทานอล", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)] , ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 14-38

  Conference

  การนำเสนอบทความของกัมปนาท เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

  Publish Year International Conference 6
  2018 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhuwarach Uadkla, "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอพลิเคชั่นไรซ์เวลาของเกษตรกรไทย", International Conference on Management, Economics & Social Science, 15 - 16 พฤศจิกายน 2018, Copenhagen
  2015 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPawin Gururatanaa , exKhin Yadanar, "Investment Potential for Tilapia Production in MYANMAR", International Congress on Economy, Finance, and Business, 23 - 26 สิงหาคม 2015, osaka ญี่ปุ่น
  2015 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNhung Thi Thai, "Factors affecting consumers' decision to purchase VietGAP vegetable in Hanoi, Vietnam", International Conference on "Business, Economics, Social Science & Humanities" BESSH 2015, Singapore., 17 - 18 ธันวาคม 2015, สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2014 exItthipong Mahathanasetha, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THAI AGRICULTURAL POLICIES: THE RICE PLEDGING SCHEME", International workshop on collection of relevant agricultural policy information andits practical use, 23 - 27 มิถุนายน 2014, Taiwan
  2013 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, exPanan Nurancha , "THE CURRENT STATUS AND FUTURE PERSPECTIVE OF AGRICULTURAL TRADE IN THAILAND UNDER ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)", FTTC NACF International Seminar on the Threats and Opportinities of the Free Trade Agreements in the ASIAN Region, 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
  2011 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "service liberalisation under AFAS and Thailand's Health Service", the 1st ASEAN+C Symposium on Business Management Research, 15 มิถุนายน 2011
  Publish Year National Conference 5
  2020 inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, exดารวรรณ วัดรัด, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยจิตวิทยาสังคมที่มีผลต่อความตั้งใจในการบอกต่อเพื่อซื้อผลไม้อินทรีย์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 , 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exแพงจันทร์ ศรีกงพาน, inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีต่อมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 inดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญา คำพะวงศ์, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหภาพยุโรปต่อการส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องของไทย", การประชุมวิชาการะดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exศิรินภา มาศงามเมือง, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวจากสารสกัดธรรมชาติสมอไทย สมอพิเภกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 9 กรกฎาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
  2020 exกฤชพล มุสิกะ, inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มะพร้าวโยเกิร์ตในเขตกรุงเทพมหานคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 9 กรกฎาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490101]