แนวโน้มผลงานของอรพิน

Journal

บทความของอรพิน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจิตวิทยา

Publish Year National Journal 4
2017 exปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการจัดการระหว่างพยาบาลวิชาชีพในระบบการรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล A", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 47-63
2015 exDoe Hee Ahn, exCho Ha Jung, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing Flourish: The Role of Religiosity and Happiness among University Students in Korea and Thailand", Southeast Asia Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 181-210
2010 exสุรีย์พร เฉลียวจิตติกุล, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของวัยรุ่น:กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ", วารสารสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 126-139
2008 exรัตนา สิทธิพันธ์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล", Journal of Social Sciences and Humanities, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 81-97

Conference

การนำเสนอบทความของอรพิน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจิตวิทยา

Publish Year National Conference 10
2020 exเนรัญชรา สุวรรณ์, exสิริรัฐิกา รินทรานุรักษ์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, อาจารย์, "ผลของการให้การปรึกษาตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exธีรพงษ์ จินดา, exฐนธน ชุมอักษร, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, อาจารย์, "ผลของดนตรีบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exชนาภา สถาพร, exรัตนา ไชยนอก, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, อาจารย์, "การบำบัดด้วยสัตว์กับภาวะสมองเสื่อม: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exใบสน สิงหโกวินท์, exมณฑิรา บุญทิพย์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, อาจารย์, "ปัจจัยทางจิตวิทยากับการเล่นวิดีโอเกม: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2020 exพัทธนันท์ ศานติวรวงศ์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, อาจารย์, "ความเจริญงอกงามในนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 20 พฤษภาคม 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, exสุพิน พรพิพัฒนกุล, "ความสุขและชีวิตการทางานของนักจิตวิทยาคลินิกในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุ", โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2019) , 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, exทวีภรณ์ ศรีสุวรรณ, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลุ่มบำบัดเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในเด็กและเยาวชนในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology 2018 (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective) , 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exทวินันท์ จำนงนอก, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, "โปรแกรมการพูดกับตนเองทางบวกเพื่อลดภาวะซึมเศร้า", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2561 หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology 2018 (TNCP 2018): (Harmony Diversity in Psychology Perspective) , 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเฟื่องฟ้า สุวรรณขจร, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, "การปรับตัว ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 , 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการจัดการกับความเครียดของวัยรุ่นไทย: ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือ1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490085]