Person Image

Administration

Education

  • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศษ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1)(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

แนวโน้มผลงานของชานนท์

Journal

บทความของชานนท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

Publish Year International Journal 1
2018 exนางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้รูปแบบ Van Hiele ในการพัฒนาการเรียนการสอนการพิสูจน์ทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 634-644
Publish Year National Journal 28
2020 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exสุคนธา ทองรักษ์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 167-175
2019 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกรุณา กังสนานนท์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิด(CGI)ร่วมกับการใช้คำถาม", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 80-92
2019 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exนายสุทิน กำลังเลิศ, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 126-136
2019 inนายจักรพงษ์ ผิวนวล, อาจารย์, exนายวรพชร วงษ์ประทีป, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการได้มาซึ่งมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์", วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 9-22
2019 exนางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คำถาม", วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 283-296
2019 exน.ส. พัชรภรณ์ สังข์ทอง, inดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสาร ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง “บทประยุกต์” โดยใช้การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 196-211
2018 exเกษสุดา บูรณพันศักดิ์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ตามแนวคิดการเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลชสาหรับนักศึกษาครู", วารสารวิชาการ รมยสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 303-321
2018 exนายวรกร เกตุสถิตย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้คำถามร่วมกับการแก้ปัญหาด้วบกลวิธี STAR", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 132-143
2018 exนางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้คำถาม", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 219-231
2018 inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน", Dusit Thani College JOURNAL, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 367-381
2018 exนิรุธ จอมพุก, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 27, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 170-182
2018 exบังอร สวนพลู, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบวัดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 27, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 128-140
2018 exดร.ขวัญหทัย พิกุลทอง, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 14-31
2017 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exดร.ภัทราวดี หาดแก้ว, exสมเกียรติ เพ็ญทอง, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการติดตามผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นฯ: จากผลการวิจัย...สู่ชั้นเรียน", วารสารวิชาการ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 84-95
2017 inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 34-50
2017 exอารีรัตน์ แสงดาว, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1", Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 46-54
2017 exนางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS", วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ., ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 329-345
2017 exพันธ์ทิพา พิณทิพย์ , inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง “พื้นที่ผิวและปริมาตร” โดยใช้การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 129-137
2015 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exนายเจษฎา รัตนบรรเทิง, "การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 111-119
2015 exนางสาววิชชุดา วิศววิลาวัณย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง “ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์”", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 110-119
2014 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 112-128
2013 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exนายจักรพงษ์ ผิวนวล, "แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยเทคนิค K-W-D-L", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 61-67
2013 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง, "การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้", สารสารการวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2013, หน้า 17-33
2012 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจีรนันท์ พึ่งกลั่น, "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปญหาเป็นฐาน:การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในห้องเรียนกับชีวิตประจําวัน", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 131-140
2011 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครือข่ายการศึกษาไทย:กลไกสู่ประชาคมอาเซียน", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 95-108
2011 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2 กรุงเทพมหานคร: จากผลการวิจัย...สู่ชั้นเรียน", วารสารคณิตศาสตร์, ปีที่ 56, ฉบับที่ 632-634, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2011, หน้า 39-48
2009 exชัชวาล พูลสวัสดิ์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง"ร้อยละ" ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบปกติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 121-132
2009 exธีรวรรณ ไชยพิชิต, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง"การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว"โดยการสอดแทรกข้อมูลท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3(วิมุกตายนวิทยา)", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 167-176

Conference

การนำเสนอบทความของชานนท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

Publish Year International Conference 1
2017 exขวัญหทัย พิกุลทอง, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "Instructional Process for Enhanching Mathematical Problem Solving by Using Mathematical Modeling, MODEL-ELICITING Activities and Mathematical Connections.", The 3rd AsTEN Conference: Teaching Competency Development: Issues, Innovations, & Initiatives 2017, 20 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2018 ex นางสาวอารีรัตน์ สายสิงห์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย", การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน", 3 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exเกษสุดา บูรณพันศักดิ์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลชสู่แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูยุคใหม่", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 “มหาวิทยาลัยประกอบการในศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาการศึกษาด้านผู้ประกอบการและวิจัยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน" , 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2018, บุรีรัมย์ อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exประภาศรี สิงคเสลิต, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การประยุกต์อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค Team – Pair – Solo", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 20 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวภคมน สังข์วัง, inดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวทางการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think – Pair - Share) เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑: การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ สาขากลุ่มการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร, 20 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา วาณิชวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, exผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ, exรศ.ดร.วรรณ๊ แกมเกตุ, "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน", การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย", 23 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490075]