แนวโน้มผลงานของสุพัตรา

Conference

การนำเสนอบทความของสุพัตรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 2
2008 inนางสุพัตรา วงศ์วิเศษ แอนดราดี, อาจารย์, "การพัฒนาสื่อด้านทักษะชีวิต: กิจกรรมการซื้ออาหารเพื่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติกที่มีระดับค่อนข้างรุนแรง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์, exชาญวิทย์ พรนภดล, exวัจนินทร์ โรหิตสุข, exนิรมล ยสินทร, inนางสุพัตรา วงศ์วิเศษ แอนดราดี, อาจารย์, "การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้: ระยะที่ 1 การสร้างกระบวนการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสำหรับการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490022]