แนวโน้มผลงานของอรรถศักดิ์

Journal

บทความของอรรถศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

บทความแต่ละ Quartile ของอรรถศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

บทความแต่ละ TCI Group ของอรรถศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Publish Year International Journal 60
2024 exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exChotika Yoocham, exThanakorn Damrongsakul , exTiprawee Tongtummachat, "Valorization of beverage waste as a sugar source for 5-hydroxymethylfurfural production", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-10
2024 exTongtummachat, T., inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exAkkarawatkhoosith, N., "Enhancement of teaching and learning quality through assessment for learning: a case inย chemical engineering", Journal of Research in Innovative Teaching and Learning, มกราคม 2024
2024 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exKritsanalak Thongkan, exWatsamon Chuphueak, exNattee Akkarawatkhoosith, "Continuous production of 5-hydroxymethylfurfural A catalyst-free approach using non-toxic solvents for pharmaceutical applications", Chemical Engineering Journal Advances, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-11
2023 exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, exอ.ดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, exKhwanchanok Nakkong, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Encapsulation of Alpha-Tocopherol Using Polycaprolactone and Tween 20: Formulation and a Perspective for Scaling up Using Micro-Channel", Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, ปีที่ 42, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 2248-2259
2023 exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, exรสมันต์ จงเจริญ, inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, exขวัญชนก นักฆ้อง, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Continuous Encapsulation of Vitamin E Using Polycaprolactone and Tween 20 in a Micro-Channel", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 1-9
2023 exAkkarawatkhoosith, N., exBangjang, T., exKaewchada, A., inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biodiesel production from rice bran oil fatty acid distillate via supercritical hydrolysis-esterification-transesterification in a microreactor", Energy Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 5299-5305
2023 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, exBoonyaporn Sunorakum, exPanalee Ignacio, exNattee Akkarawatkhoosith, "Sucrose monolaurate production from lauric acid through a two stage process", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2023
2023 exWorada Moonsrikaew, exNattee Akkarawatkhoosith, exTiprawee Tongtummachat, exAmaraporn Kaewchada, exKun-Yi Andrew Lin, exRebrov Evgeny, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Bio-jet fuel production from crude palm kernel oil under hydrogen-nitrogenatmosphere in a fixed-bed reactor by using Pt/C as catalyst", Energy Conversion and Management: X, ปีที่ 20, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023, หน้า 1-10
2023 inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, exSupaphorn Palitsakun, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Three-zone simulated moving bed for the separation of chlorogenic acid and caffeine fractions in the liquid extract of spent coffee grounds", Heliyon, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า e21340-(1-21)
2023 inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, exSupaphorn Palitsakun, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Recovery of alpha-mangostin and gamma-mangostin from mangosteen pericarps via green solvent extraction and isocratic preparative chromatography", Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 1-10
2022 exKuntinuguntanon A., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPumrod S., inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exKaewchada A., "The Implementation of Dual Lewis and Bronsted Acidic Functionalized Carbon Supported Solid Acid Catalysts Derived from Palm Oil Empty Fruit Bunch for 5-Hydroxy Methylfurfural (5-HMF) Production", Waste and Biomanss Valorization, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 383-403
2022 exPakkawat Chalermthai, exNattee Akkarawatkhoosith, exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Carbon dioxide Removal via Absorption using Artificial Seawater in a Microchannel for the Case of CO2-Rich Gas", Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, ปีที่ 175, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 108928-1-9
2022 exTiprawee Tongtummachat, exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Process intensification for 5-hydroxymethylfurfural production from sucrose in a continuous fixed-bed reactor", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022, หน้า 312-323
2022 inดร.เกียรติชัย วาดอักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKun-Yi Lin, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Production of 2,5-furandicarboxylic acid via oxidation of 5-hydroxymethylfurfural over Pt/C ina continuous packed bed reactor", RSC Advances, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 28, มิถุนายน 2022, หน้า 18084-18092
2022 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exNattee Akkarawatkhoosith, "Continuous hydrothermal furfural production from xylose in a microreactor with dual-acid catalysts", RSC Advances, ปีที่ 12, ฉบับที่ 36, สิงหาคม 2022, หน้า 23366-23378
2022 exHua-Chen Wu, exYoung-Kwon Park, exJia-Yin Lin, exBui Xuan Thanh, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exWei-Hsin Chen, exChia-Hua Lin, exSiming You, exKun-Yi Andrew Lin, "Oxidant-free and metal-free highly-selective catalytic production of vanillic aldehyde through activated carbon fiber-mediated aerobic oxidation", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 375, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-10
2022 exHua Chen Wu, exNguyen Nhat Huy, exEilhann Kwon, exJia-Yin Lin, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exJechan Lee, exSuresh Ghotekar, exXiaoguang Duan, exDuong Dinh Tuan, exKun-Yi Andrew Lin, "Metal-free and oxidizing agent-free ultra-selective catalytic aerobic conversion of vanillyl alcohol to vanillin by carbon fiber", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 140, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 104492
2021 exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Modification of palm kernel oil structure with fatty acid distillate of rice bran oil in an enzymatic fixed-bed mini-reactor", Cleaner Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 1-8
2021 exปภพ บรรณาธรรม, exชมพูนุท บรรเทาทุกข์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exPalghat A. Ramachandran, "แบบจำลองสองสเกลสำหรับจลนพลศาสตร์ การออกแบบ และ การขยายขนาดของกระบวนการการผลิตไบโอดีเซล", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 60, ฉบับที่ 44, พฤศจิกายน 2021, หน้า 15972-15988
2021 exThapanee Bangjang, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Hydroprocessing of palm oil using Rh/HZSM-5 for the production of biojet fuel in a fixed bed reactor", Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 99, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 435-446
2021 inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Development of separation method for Alpha-Tocopherol and Gamma-Oryzanol extracted from rice bran oil using Three-Zone simulated moving bed process", Separation and Purification Technology, ปีที่ 272, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 118930
2021 inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, exขวัญชนก นักฆ้อง, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Enhanced separation of chlorogenic and gallic acids extracted from spent coffee grounds using a three-zone simulated moving bed process with partial feed and partial collection strategies", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 96, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1742-1757
2021 exขวัญชนก นักฆ้อง, inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "The Design of Three-Zone Simulated Moving Bed Process for the Separation of Chlorogenic and Gallic Acids Extracted from Spent Coffee Grounds", Waste and Biomass Valorization, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 2389-2405
2021 exSirawee Maneewan, inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Separation of Vitexin and Isovitexin from Mung Bean Seed Coats Using a Three Zone Simulated Moving Bed (SMB)", Waste and Biomass Valorization, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 6601-6618
2021 exAmaraporn Kaewchada, exNattee Akkarawatkhoosith, exDuanchai Bunpim, exThapanee Bangjang, exChawalit Ngamcharussrivichai, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Production of Bio-Hydrogenated Diesel from Palm Oil using Rh/HZSM-5 in a Continuous Mini Fixed-Bed Reactor", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, ปีที่ 168, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 108586-1-12
2021 exNattee Akkarawatkhoosith, exTiprawee Tongtummachat, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Non-catalytic and glycerol-free biodiesel production from rice bran oil fatty acid distillate in a microreactor", Energy Conversion and Management: X, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 100096-1-8
2021 exMontakan Makcharoen, exAmaraporn Kaewchada, exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biojet fuel production via deoxygenation of crude palm kernel oil using Pt/C as catalyst in a continuous fixed bed reactor", Energy Conversion and Management: X, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 100125-1-13
2021 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exNattee Akkarawatkhoosith, "Green synthesis of 5-hydroxymethylfurfural through non-catalytic conversion of glucose in a microreactor", Energy Conversion and Management: X, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 100141-1-8
2020 exTiprawee Tongtummachat, exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Conversion of Glucose to 5-Hydroxymethylfurfural in a Microreactor", Frontiers in Chemistry, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-9
2020 exSupakrit Pumrod, exAmaraporn Kaewchada, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "5-HMF production from glucose using ion exchange resin and alumina as a dual catalyst in a biphasic system", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 16, มีนาคม 2020, หน้า 9492-9498
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, exDr. Chawalit Ngamcharussrivichai, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biodiesel Production Via Interesterification of Palm Oil and Ethyl Acetate Using Ion-Exchange Resin in a Packed-Bed Reactor", BioEnergy Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2020, หน้า 542-551
2020 exUnchalee Suwanmanee, exThapanee Bangjang, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Greenhouse gas emissions and energy assessment of modified diesohol using cashew nut shell liquid and biodiesel as additives", Sustainable Production and Consumption, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 232-253
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exWannarak Nopcharoenkul, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Mass Transfer Correlation and Optimization of Carbon Dioxide Capture in a Microchannel Contactor: A Case of CO2-Rich Gas", Energies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2020, หน้า 1-15
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Simultaneous development of biodiesel synthesis and fuel quality via continuous supercritical process with reactive co-solvent", FUEL, ปีที่ 237, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 117-125
2019 exChaloemkrit Sonsiam, exAmaraporn Kaewchada, exSupakrit Pumrod, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) from fructose over cation exchange resin in a continuous flow reactor", Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, ปีที่ 138, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 65-72
2019 exThapanee Bangjang, exNikolay Cherkasov, exPetr Denissenko, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exProf. Evgeny V. Rebrov, "Enhanced Droplet Size Control in Liquid-Liquid Emulsions Obtained in a Wire-Guided X-Mixer", Chemical Engineering & Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 1053-1058
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "High-throughput CO 2 capture for biogas purification using monoethanolamine in a microtube contactor", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers , ปีที่ 98, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 113-123
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Production of Biodiesel from Palm Oil under Supercritical Ethanol in the Presence of Ethyl Acetate", Energy & Fuels, ปีที่ 33, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 5322-5331
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exApichart Srichai, exAmaraporn Kaewchada, exChawalit Ngamcharussrivichai, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Evaluation on safety and energy requirement of biodiesel production:Conventional system and microreactors", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 132, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 294-302
2018 exพฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, exProf.Hector Budman, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "A simplified strategy to reduce the desorbent consumption and equipment installed in a three-zone simulated moving bed process for the separation of glucose and fructose", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, ปีที่ 126, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 23-37
2018 exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Catalyst-coated microchannel reactor via chemical bath deposition for biodiesel application", Applied Surface Science, ปีที่ 456, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 615-625
2017 exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, exSarun Tubslingkra, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Separation of toluene from heptane via liquid–liquid extraction in microtube contactor using triethylene glycol", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 784-791
2017 exณัฐ ชื่อลือชา, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biodiesel synthesis using heterogeneous catalyst in a packed-microchannel", Energy Conversion and Management, ปีที่ 141, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2017, หน้า 145-154
2017 exณัฐ ชื่อลือชา, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Enhancement of biodiesel synthesis using co-solvent in a packed-microchannel", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 51, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2017, หน้า 162-171
2017 exนภาดา กิตติอัมพร, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Carbon dioxide absorption using ammonia solution in a microchannel", International Journal of Greenhouse Gas Control, ปีที่ 63, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 431-441
2017 exSirada Sungsinchai, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exSakamon Devahastin, "Influences of pretreatment and drying methods on composition, micro/molecular structures and some health-related functional characteristics of dietary fibre powder from orange pulp residues", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 2217 -2229
2016 exTangpromphan, P, exKaewchada, A, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Competitive effect of glucose-fructose adsorption in a fixed-bed chromatographic column", JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, ปีที่ 39, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2016, หน้า 4314-4324
2016 exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, exน.ส. สิริลักษณ์ พึ่งชัยชาญ, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Transesterification of Palm Oil in a Microtube Reactor", The Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 94, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016, หน้า 859-864
2016 exฐาปนี บางแจ้ง, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Modified Diesohol Using Distilled Cashew Nut Shell Liquid and Biodiesel", Energy and Fuels, ปีที่ 30, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 8252-8259
2015 exVladimir Yakhnin, exSorathep Rattanayotsakun, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exMichael Menzinger, "The parameter domain of convective instability of the adiabatic packed-bed reactor", The Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1975-1989
2015 exAmaraporn Kaewchada, exKwanhatai Jiradechkhajorn, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Sampling Frequency and Digital Noise Filtering for Transient Kinetic Study in CSTRvia Temperature Scanning and Composition Modulation Technique", King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology , ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 283-292
2014 exWatunyu Siripairoj, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of molecularly imprinted polymers for the separation of gamma-oryzanol by using methacrylic acid as functional monomer", Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2014, หน้า 338-346
2014 exBangjang, T, exSaisangtong, R, exKaewchada, A, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Modification of Diesohol Fuel Properties by Using Cashew Nut Shell Liquid and Biodiesel as Additives", ENERGY TECHNOLOGY, ปีที่ 2, ฉบับที่ 9-10, ตุลาคม 2014, หน้า 825-831
2014 exอภิชาติ แย้มทรัพย์, exผศ.ดร. อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Pork lard conversion to biodiesel using a microchannel reactor", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 31, ฉบับที่ 12, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 2170-2176
2013 exYuttapong Tanawannapong, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biodiesel production from waste cooking oil in a microtube reactor", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 37-41
2013 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exนายทินวัฒน์ เพิ่มศิริวาณิชย์, exนางสาววลีพร ดอนไพร, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosan-assisted co-precipitation method", Fuel Processing Technology, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 72-78
2012 exดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, exชัญญาวัจน์ บวรพงษ์สกุล, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of molecularly imprinted polymers from AnAc for the separation of gamma-oryzanol", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1279-1284
2011 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exณัฐคุณ ขุนภักดี, "Separation of concentrated platinum(IV) and rhodium(III) in acidic chloride solution via liquid-liquid extraction using tri-octylamine", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 243-247
2010 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exNuammaneerat, C, "A KINETICS STUDY IN CSTR USING SIMULTANEOUS TEMPERATURE SCANNING AND COMPOSITION MODULATION: THE ALKALINE HYDROLYSIS OF ETHYL ACETATE", CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 88, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2010, หน้า 1027-1033
2008 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exBoonsomlanjit B, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "On the dynamical instability of packed-bed reactors in the presence of catalyst deactivation", COMPUTERS AND CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 2897-2902
Publish Year National Journal 3
2022 exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, exฐาปนี บางแจ้ง, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Glycerol Monostearate and Distilled Cashew Nut Shell Liquid as Additives for Diesohol", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-10
2014 exสุรศักดิ์ ธรรมรักษ์เจริญ, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การจัดการความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีในกระบวนการเคลือบลวดทองเหลือง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 88, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 69-79
2008 exบุญเลิศ บุญสำราญจิตต์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "ความไม่เสถียรจากความแตกต่างของการไหลในปฏิกรณ์แบบอัดแน่นในสภาวะที่มีการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 60-64

Conference

การนำเสนอบทความของอรรถศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Publish Year International Conference 8
2018 exNattee Akkarawatkhoosith, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Enhancement of continuous supercritical biodiesel production: influence of co-solvent types", 5th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2018, 19 - 21 กันยายน 2018, Nagoya ญี่ปุ่น
2013 exChompunoot Banthaothook, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exP.A. Ramachandran, "Kinetics Transesterification of Palm Oil with Methanol", The 3 TICHE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment", 17 - 18 ตุลาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exยุทธพงษ์ ธนวรรณพงศ์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วด้วยปฏิกรณ์ไมโครชาแนล", 1st ASEAN PLUS THREE GRADUATE RESEARCH CONGRESS, 1 - 2 มีนาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exสิริลักษณ์ พึ่งชัยชาญ, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มในปฏิกรณ์ไมโครชาแนล", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2012, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exชลธิดา นวมมณีรัตน์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Alkaline Hydrolysis of Ethyl Acetate in TS-CM CSTR", The 2nd Thammasat University International Conference on Chemical, Environmental and Energy Engineering, 3 - 4 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวณหทัย ใจกล้า, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Process Development for the Recovery of PGMs from Catalytic Converters", The 23rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2008, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exณหทัย ใจกล้า (นิสิต), inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Pt And Rh Recovery From Waste: Catalytic Converters", The 22nd International Conference on Solid Waste Technology and Management , 18 - 21 มีนาคม 2007, ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2007 exนิกร ศรพรหม, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Extraction of anacardic acid from cashew nut shell", The 2nd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 23 - 25 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 18
2019 exศุภกฤต พุ่มรอต, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลจากกลูโคสโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนและอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบสองวัฏภาค", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON2019), 19 ธันวาคม 2019, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอภิชาต ศรีชัย, exณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกรณ์ช่องจุลภาค", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exเฉลิมเกียรติ สอนเสียม, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลจากน้าตาลฟรุกโตสโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดบรรจุ", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable Development), 14 ธันวาคม 2017, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exครองขวัญ แก้วชูชื่น, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การห่อหุ้มเบต้าแคโรทีนโดยใช้เครืองปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค", The 38th National Graduate Research Conference, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exบุศรีย โอสถาวรนันท์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการสกัดเบต้าแคโรทีนจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9, 19 กันยายน 2015, อุดรธานี ประเทศไทย
2015 exเพ็ญพิชชา คลี่สุวรรณ, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อัญชลี สุวรรณมณี, "การประเมินสมดุลพลังงานเพิ่มสุทธิและภาวะโลกร้อนของดีโซฮอล์ที่ใช้น้ามันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสารเติมแต่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558, 22 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exศิริณญา ทองเสมอ, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้สารละลายโมโนเอทาโนลามีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558, 22 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศรัณย์ ทับศฤงฆรา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exอริสา คามาฟู, "การแยกโทลูอีนจากเฮปเทนด้วยวิธีการสกัดแบบของเหลว-ของเหลวโดยใช้ช่องจุลภาค", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 18 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exระรินธร สายแสงทอง, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสารเติมแต่งร่วมกับไบโอดีเซลในดีโซฮอล์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 10th KU-KPS Conference), 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2011 exชัญญาวัจน์ บวรพงษ์สกุล, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์โมเลกุลลอกแบบเพื่อใช้ในการดูดซับแกมมาออไรซานอล", THE 21st National Graduate Research Conference, 26 พฤษภาคม 2011, ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2011 exกชกร รุ่งเรือง, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบของสายป้อนกลับเพื่อการแยกกลูโคสกับฟรักโทสโดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง", THE 21st National Graduate Research Conference, 26 พฤษภาคม 2011, ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2011 exขวัญหทัย จิรเดชขจร, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "เทคนิค TS-CM สำหรับการศึกษาทางจลนพลศาสตร์ภายใต้สภาวะไม่คงตัวในถังปฏิกรณ์แบบถังกวนต่อเนื่อง: การศึกษาความถี่ในการเก็บข้อมูล และผลกระทบจากสัญญาณรบกวน", THE 21st National Graduate Research Conference, 26 พฤษภาคม 2011, ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2011 exณัฐวัชต์ งามวงศ์น้อย, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์อนาคาร์ดิก-ฟอร์มัลดีไฮด์ ชนิดรีโซล เรซิน", THE 21st National Graduate Research Conference, 26 พฤษภาคม 2011, ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 exNuttakhun Khunphakdee, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Separation of platinum(IV) and rhodium(III) in acidic chloride solution via liquid-liquid extraction using tri-octylamine", The 1 st National Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and The 16 th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exKutsalin Kaveerat, "Hydrophobic Behaviors and Friction Losses of Anacardic Acid Based Resole-Type Phenolic Resin", The 1 st National Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and The 16 th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exณัฐวัฒน์ วิญญา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "วัสดุดูดซับสังเคราะห์จากกรดอะนาคาร์ดิกโดยกรรมวิธีโมเลกุลลอกแบบเพื่อดูดซับกลูโคสและฟรุกโตส", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19, 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการดูดซับไอน้ำด้วยโมเลกุลาร์ซีพ 3A กับวัสดุดูดซับในประเทศโดยใช้เครื่องดูดซับเบดนิ่งในกระบวนการผลิตเอทานอลไร้น้ำ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ฟีนอลด้วยกระบวนการแบบขั้นตอนเดียว", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว, 13 - 15 ตุลาคม 2005, เพชรบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490008]