แนวโน้มผลงานของณิชานันท์

Journal

บทความของณิชานันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชากีฏวิทยา

Publish Year International Journal 5
2014 exDai Kusumoto, exHayato Masuya, exToshihide Hirao, exHideaki Goto, exKeiko Hamaguch, exWen-I Chou, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exSawai Buranapanichpan, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAumporn Panmongkol, exThu Pham Quang, exSih Kahono, exHeddy Julistiono, exNaoto Kamata, "Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata logs and its relation to phylogeny: a comparison among isolates with and without the Japanese oak wilt incidence including outside of Japan", Journal of Forest Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2014, หน้า 404-410
2013 inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exน.ส.เทวี มณีรัตน์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, exผศ.ดร.อนุชิต ชิณะจริยวงศ์, "FROM FUNDAMENTAL RESEARCH TO TECHNOLOGY TRANSFER: A MODEL OF BIOLOGICAL CONTROL FOR THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF SUGARCANE BORERS IN THAILAND", Proc. Int. Soc. Sugar cane Technol and sugar tech Journal, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 1-12
2013 exDai Kusumoto, exHayato Masuya, exToshihide Hirao, exHideaki Goto, exKeiko Hamaguchi, exWen-I Chou, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exSawai Buranapanichpan, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAumporn Panmongkol, exThuPham Quang, exSih Kahono, exHeddy Julistiono, exNaoto Kamata, "Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata logs and its relation to phylogeny: a comparison among isolates with and without the Japanese oakwilt incidence including outside of Japan", Journal of Forest Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013
2012 inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exSuksen, K., inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, "Utilisation of the green muscardine, Metarhizium anisopliae, to control the sugarcane longhorn stem borer Dorysthenes buqueti guerin (Coleoptera: Cerambycidae)", International Sugar Journal, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1357, มกราคม 2012, หน้า 37-40
2008 inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, "Citrus Leafminer, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Phyllocnistidae) and Its Natural Enemies", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 238-245
Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, exวาสนา หวานชื่น, "ความรุนแรงของเชื้อราขาว Beauveria bassiana และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero และเพลี้ยแป้งน้อยหน่า Planococcus lilacinus (Cockerell)", วารสารเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 461-467

Conference

การนำเสนอบทความของณิชานันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชากีฏวิทยา

Publish Year International Conference 5
2018 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.ธนา ชีพสมทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnuchit Chinajariyawong, exSarinyarat Tunnakundecha, "Quantitative and qualitative evaluation of green muscadine fungus,Metarhiziumanisopliae collected by the spore separation machine", 6th IAPSIT International Sugar Conference – IAPSIT 2018 , 6 - 9 มีนาคม 2018, อุดรธานี ประเทศไทย
2016 inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exNaoto Kamata, "Dorysthenes buqueti (Gu?rin-M?neville) (Coleoptera: Cerambycidae) in Thailand: distribution and control with Metarhizium anisopliae", International Society of Sugar Cane Technologists Congress (XXIX ISSCT Congress 20116) Chiangmai, Thailand 5-8 December 2016, 5 - 8 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exเทวี มณีรัตน์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, exนายอนุชิต ชินาจริยวงศ์, "FROM FUNDAMENTAL RESEARCH TO TECHNOLOGY TRANSFER: A MODELOF BIOLOGICAL CONTROL FOR THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OFSUGARCANE BORERS IN THAILAND", INTERNATIONAL SOCIETY OF SUGAR CANE TECHNOLOGISTS XXVIII ISSCT CONGRESS SAO PAULO, 24-27 JUNE 2013, 24 - 27 มิถุนายน 2013, SAO PAULO สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2012 exน้ำผึ้ง ชมภูเขียว, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, exปวีณา บูชาเทียน, "Biology of coconut black-headed caterpillar, Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae), records of alternative host plant and its natural enemies in Thailand", XXIV International Congress of Entomology, 19 - 25 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2007 inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "Utilization of green lacewing, Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysomelidae) for augmentative biological control of thrips in saparagus in Thailand", XVI International Plant Protection Congress, 15 - 18 ตุลาคม 2007, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 9
2020 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, "การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยในสภาพไร่", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exระชา ฤกษ์ศุภมงคล, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, exน้ำผึ้ง ชมภูเขียว, "ตารางชีวิตของแตนเบียนหนอน Bracon hebetor Say โดยใช้หนอนกระทู้ผักเป็นแมลงอาศัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน , 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exณัฎฐ์หทัย ช้วนรักธรรม, exปาริชาติ จำรัสศรี, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, "ความรุนแรงของเชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin ที่มีต่อตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก Recilia dorsalis Motschulsky (Hemiptera: Cicadellidae)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน , 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exปาริชาติ จำรัสศรี, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, "ความรุนแรงของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae และเชื้อรา Purpureocillium lilacinum เพื่อควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน , 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2008 inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, exอทิติยา แก้วประดิษฐ์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "เทคนิคการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Orius minutus (L.) (Hemiptera: Anthocoridae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, exอทิติยา แก้วประดิษฐ์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาของมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocordidae) และประสิทธิภาพในการกินแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exศุภวัลย์ คงเจริญ, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "แตนเบียนของแมลงวันหนอนชอนใบ Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) ในถั่วฝักยาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exกิตติยา สุขเสน, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ Euborellia sp. (Dermaptera: Cacinophoridae)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, exกิตติยา สุขเสน, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาของมวนตาโต Geocoris sp. (Hemiptera: Geocoridae)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490001]