Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของคนึงรัตน์

  Journal

  บทความของคนึงรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  บทความแต่ละ Quartile ของคนึงรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  บทความแต่ละ TCI Group ของคนึงรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year International Journal 3
  2019 inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Seiichi Sakurai, "Assessment of Farmers’ Perception on Rice Seed Production Standard in Nakhon Sawan Province, Lower Northern Thailand", Journal of Agricultural Science and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1367-1377
  2018 exRungkiat Kawpet, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, exSamaporn Saengyot, "BIOACTIVE SUBSTANCES FROM ENTOMOPATHOGENIC FUNGI, OPHIOCORDYCEPS IN DOI INTHANON NATIONAL PARK, THAILAND", Life Sciences International Research Journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 135-140
  2018 inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Seiichi Sakurai, "Input Factor Affecting Rice Seed Production in Thamai Sub-district,Nakhon Sawan Province, Lower Northern, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 10-17
  Publish Year National Journal 19
  2023 inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความตระหนักและการปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนต้นแบบบ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี", วารสารช่อพะยอม, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 174-198
  2023 inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 135-144
  2023 exศุภาพิชญ์ หมื่นละม้าย, inดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพร, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, "การรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 97-104
  2022 exธนกฤต นิ่มกาญจนา, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, "การศึกษารูปแบบการปลูกทุเรียนของเกษตรกร อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 16-26
  2022 exน.ส.อัยรินทร์ อินทร์โสภา, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 35-43
  2021 exนางสาวโสภิตา สุพรรณดิษฐ์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่: กรณีศึกษาแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 313-320
  2021 exรุ่งนภาพร ติ่งทอง, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "แรงจูงใจของเกษตรกรในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร กรณีศึกษา บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 36-43
  2021 exวรพรรณ ทองดอนเหมือน, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพร, อาจารย์, "การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 51-59
  2020 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, exเตชินทร์ ศรีเหนี่ยง, "บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรต่อการพัฒนาตลาดเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 12-21
  2020 exนายฐิติพันธ์ ลุผักชี, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ตำบลท่าเสา อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารการเกษตรราชภัฏ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-7
  2020 exขวัญลดา ธีร์ธนังกูร, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตอง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 38-45
  2020 exยุวดี จารึก, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน กรณีศึกษา โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 30-37
  2020 exสุดารัตน์ พงษ์แขก, exวรรณภรณ์ สง่ากชกร, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 22-29
  2019 inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, exนายทรรศวรรษ เย็นโภคา, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์", วารสารสิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 78-83
  2019 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนายสุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์, "การจัดการความรู้ท้องถิ่นขนมไทยและอาหารว่างจากข้าวในตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 54-64
  2019 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอนุศรา ฉิมมณี, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, "การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ชุมชนบ้านหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 527-537
  2019 exนางสาวกนกวรรณ กิตติจินดาวงศ์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทผักสด: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 82-88
  2018 inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, exSeiichi Sakurai, "Factors affecting farmers’ income generating in rice seed productiontowards seed standard, Thamai sub-district, Nakhon Sawanprovince, Thailand", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 171-180
  2018 exพรพิมล สระทองปัง, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, "พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดนัดสุขใจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 185-192

  Conference

  การนำเสนอบทความของคนึงรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Publish Year International Conference 2
  2018 exอ.รุ่งเกียรติ แก้วเพชร, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, exอ.ดร.ศมาพร แสงยศ, "Bioactive Substances from Entomopathogenic Fungi Ophiocordyceps in Doi Inthanon National Park,Thailand", International Conference on Recent Trends in Health ,Environment, Agriculture & Life Sciences Thailand 2018 , 19 - 20 พฤศจิกายน 2018, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
  1979 inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting Strength Development in Community Enterprise, Jorakae Samphan Sub district, U-Thong District, Suphan Buri Province", The ISSAAS International Congress 2008 Proceeding, 1 กุมภาพันธ์ 1979
  Publish Year National Conference 4
  2019 inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, exนภัสสร ชัยโย (นิสิต), "พฤติกรรมและความพึงพอใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อการรับบริการความรู้และข่าวสารด้านการเกษตรทางเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2008 inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี, exณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร, exอภิชัย จึงประภา, exวราวุธ ขันติยานันท์, exทวี กาญจนา, exทรง กลิ่นประทุม, exประสพ พรหมมา, exรังสรรค์ บุศย์เมือง, "การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, "การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฝนหลวงครั้งที่1, 16 - 17 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฝนหลวงครั้งที่1, 16 - 17 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480937]