แนวโน้มผลงานของสุรีย์

Journal

บทความของสุรีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาฟิสิกส์

Publish Year International Journal 1
2009 inนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exAreeratt Kornduangkaeo, exKanphot Thongcham, exSiwaporn Meejoo, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์, "Color Enhancement of Natural Type La Diamond Using a Neutron–Irradiation and Annealing Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 216-229

Conference

การนำเสนอบทความของสุรีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาฟิสิกส์

Publish Year National Conference 2
2009 exน.ส.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์, exอ.กันต์พจน์ ทองแช่ม, inนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์, "การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของความวาวของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดของไทยและจีนด้วย SEM และ XRF", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (BUU Grad Research Conference) ครั้งที่ 4, 13 - 14 มีนาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศิวะพร มีจู, inนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์, inนางกอบศิริ วรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความวาวและสีของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดไทย", Siam Physics Congress (SPC2008), 20 - 22 มีนาคม 2008, นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480841]