แนวโน้มผลงานของนฤพร

Journal

บทความของนฤพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2009 exพิมพ?รัตน? ชาญปรีชญา, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤพร เพ็ชร์กลาง, อาจารย์, "ผลทางไซโตจินิติคของน้ำยาย้อมสีผมต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ในอาหารเพาะเลี้ยง", Naresuan University Journal, ปีที่ 2009, ฉบับที่ 17(2), ธันวาคม 2009, หน้า 151-156
2008 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวนฤพร เพ็ชร์กลาง, อาจารย์, exนางสาวสุพัตรา เจริญสุข, "ศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสมุนไพรบางชนิดหลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท์โดยวิธีเอมส์", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 114-121
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480839]