แนวโน้มผลงานของเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว)

Journal

บทความของเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในสำนักงานเลขานุการ

Publish Year National Journal 1
2009 inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, exระเบียบ ศรีกงพาน, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, "การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาท้องที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 38-46

Conference

การนำเสนอบทความของเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในสำนักงานเลขานุการ

Publish Year National Conference 5
2011 inนายเดชา ดวงนามล, inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, "การเติบโตและมวลชีวภาพของกล้าไม้ป่าชายหาด 9 ชนิด ในโรงเรือนเพาะชำ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, exระเบียบ ศรีกงพาน, exนรินธร จำวงษ์, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, "การใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาระยะห่างต่างกันในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exพงษ์ศักดิ์ พลเสนา, inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, exวรวิทย์ อินศวร, "ระยะเก็บเกี่ยวและช่วงความถี่ในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของต้นเทียนกิ่งในประเทศไทย", ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exพงษ์ศักดิ์ พลเสนา, inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, exวรวิทย์ อินศวร, "ระยะปลูกที่เหมาะสมและอิทธิพลของความหนาแน่นของต้นเทียนกิ่ง (Lawsonia inermis Linn.)ต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพใบ", ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, "การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480835]