แนวโน้มผลงานของนุช

Journal

บทความของนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสรีรวิทยา

บทความแต่ละ Quartile ของนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสรีรวิทยา

บทความแต่ละ TCI Group ของนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสรีรวิทยา

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ชมนาด เลิศไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), "A novel multiplex polymerase chain reaction assay for the genotypic survey of the non-homologous end-joining factor 1 gene associated with Collie eye anomaly in Thailand", VETERINARY WORLD, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 132-139
2021 inดร.ชมนาด เลิศไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), "Prevalence of the MDR1 gene mutation in herding dog breeds and Thai Ridgebacks in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 3015-3020

Conference

การนำเสนอบทความของนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสรีรวิทยา

Publish Year International Conference 3
2012 exAnthicha Kunjantarachot, exSupachai Nitipan, exTepyuda Sritrakul, exChattip Suphatpahirapol, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF A PUTATIVE LRR CODING GENE IN L. INTERROGANS", The 37th International Conference on Veterinary Science: IICAB, APHIS, FAO Joint Symposiums., 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
2011 exนายวรพงศ์ วิไลรัตน์, exนายศุภชัย นิติพันธ์, exสพ.ญ.เทพยุดา ศรีตระกูล, exสพ.ญ.อันธิฌา คุณจันทรโชติ, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPUTATION OF LEPTOSPIRA HLA-A*0201 RECOGNIZABLE EPITOPES BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION", The 16th Federation of Asian Veterinary Associations Congress 2011, 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2011, CEBU สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2010 exWorapong Wilairat, exSupachai Nitipan, exTepyuda Sritrakul, exAnthicha Kunjantarachot, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural Approach of Leptospira Leucine-Rich Repeat Proteins", The 36th International Conference on Veterinary Science, 2010, and OIE&FAO joint symposiums, 3 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, inนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), "ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคฉี่หนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคต่ำในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480669]