แนวโน้มผลงานของอัญวราภรณ์

Journal

บทความของอัญวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

บทความแต่ละ Quartile ของอัญวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

บทความแต่ละ TCI Group ของอัญวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Publish Year International Journal 7
2022 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exชญาดา หอมหวล , exณัฐกานต์ แสนเสนา, exยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, exณรงค์ จันทร์เล็ก, exรุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ , "Synthesis and Characterization of reduced graphene oxide/cobalt sulfide heterostructure as the visible-light-driven photocatalysts", Thin Solid Films, ปีที่ 741, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 139041
2021 exBuchitar Nakwanich, exAmonchat Koonwong, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanida Prompinit, exRungtiva.P. Poo-arporn, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Spectroscopy and a theoretical study of colorimetric sensing of fluoride ions by salicylidene based Schiff base derivatives", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 131132
2020 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exJitpinan Teanwarawat, exNuttapong Ithiapa, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of a rhodamine B-salicylaldehyde Schiff base derivative", Acta Crystallographica Section E: CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ปีที่ e76, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1027-1032
2019 exMiengmern, N., exKoonwong, A., exSriyab, S., inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoo-arporn, R.P., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Aggregation-induced emission enhancement (AIEE) of N,Nโ€ฒ-Bis(Salicylidene)-p-Phenylenediamine Schiff base: Synthesis, photophysical properties and its DFT studies", Journal of Luminescence, ปีที่ 210, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 493-500
2014 exKangvansura, Praewpilin, exSchulz, Hans, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoo-arporn, Yingyot, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Reduced cobalt phases of ZrO2 and Ru/ZrO2 promoted cobalt catalysts and product distributions from Fischer-Tropsch synthesis", MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS, ปีที่ 190, ธันวาคม 2014, หน้า 82-89
2013 inดร.สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSmith, M.F., "Ce-doped nanoparticles of TiO2: Rutile-to-brookite phase transition and evolution of Ce local-structure studied with XRD and XANES", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 139, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม 2013, หน้า 543-549
2012 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exW. Klysubun, exP. songsiriritthigul, exS. Limpijumnong, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 407, ฉบับที่ 15, สิงหาคม - มีนาคม 2012, หน้า 2915-2918

Conference

การนำเสนอบทความของอัญวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Publish Year International Conference 3
2017 exSawanya Sanguanraksa, exSupichaya Munkong, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A combined experimental and density functional theory study on structural and photophysical properties of polyaniline nanoparticles (PANi(np))", Pure and applied chemistry international conference 2017 (PACCON), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017
2014 exสุวรรณี ศรียาบ, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Structural and Electronics Photophysical Properties of 3,6-Carbazole-Based: A Combined Theoretical and Experimental Study", 2014 Asia Conference on Nanoscience and Nanotechnology , 26 - 29 ตุลาคม 2014, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2011 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exJ. T-Thienprasert, exW. Klysubun, exรศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล , exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", 26th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS), 17 - 22 กรกฎาคม 2011, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Publish Year National Conference 3
2019 exนส.ชญาดา หอมหวล, exนายณัฐกานต์ แสนเสนา, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งกราฟีนออกไซด์ที่ถูกรีดิวซ์/โคบอลต์ซัลไฟด์ในการย่อยสลายสีย้อมเมทิลีนบลูภายใต้แสงวิสิเบิล", งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 , 23 - 24 พฤษภาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนส.ปรียานุช ปรุงศักดิ์, exนส.พิริยา กระต่ายทอง, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ตัวเร่งโคบอลต์ซัลไฟด์โดยเพิ่มกราฟิ กติกคาร์บอนไนไตรด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยแสง", งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 , 23 พฤษภาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกรรณิการ์ บุญเกื้อ, exนางสาววรรณิศา อาจหาญ, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "REDUCED GRAPHENE OXIDE/COBALT SULFIDE HYBRID FILM FOR PHOTOCATALYTICDEGRADATION OF DYE", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44), 29 - 31 ตุลาคม 2018, บางนา สมุทรปราการ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480625]