แนวโน้มผลงานของจิรวรรณ

Journal

บทความของจิรวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

บทความแต่ละ Quartile ของจิรวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

บทความแต่ละ TCI Group ของจิรวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Journal 1
2022 inนางสาวชโลธร ชูทอง, อาจารย์, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cognitive level classification on information communication technology skills for blog", International Journal of Electrical and Computer Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2022, หน้า 6387-6396

Conference

การนำเสนอบทความของจิรวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Conference 5
2023 exทรงพล นิยมสินธุ์, exณัฐนนท์ พลายชุม, exนพณัฐ องค์อาจทวีชัย, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกระดับดัชนีน้ำตาลจากผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้ อัลกอริทึมโยโล่", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11, 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2023, เมือง นครสวรรค์ ประเทศไทย
2022 exPimrawee Chanasupaprakit, exNawaree Khusita, inนางสาวชโลธร ชูทอง, อาจารย์, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exW K Tharanga Gunarathne, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, "Fake Beef Detection with Machine Learning Technique", 2022 IEEE 5th International Conference on Knowledge Innovation and Invention (ICKII ), 22 - 24 กรกฎาคม 2022, Hualien ไต้หวัน
2022 inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhansiri, T., exAbdulroman, J., inนางสาวชโลธร ชูทอง, อาจารย์, "Development and Visualization of PS-Dict: a Programmer Skills Dictionary", 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, ITC-CSCC 2022, 5 - 8 กรกฎาคม 2022, ภูเก็ต ประเทศไทย
2020 inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.บุญชู จิตนุพงศ์, อาจารย์, exนางสาวพลอยนิสา กฤษสร้อยสน, "ระบบแชทบอทนัดหมายแพทย์", The 8th Asia Undergraduate Conference On Computing (2020), 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายภุชงค์ สัพประทัศเสวี, อาจารย์, exPeerapon Pudtuan, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapob Sondee, exThananchai Vejchasetthanon, "การยืนยันตัวตนด้วยลักษณะและท่าทางการเซ็นลายมือชื่อร่วมกับรหัสแท่งสองมิติชนิด QR Code", ICISA 2014 (International Conference on Information Science & Applications), 7 พฤษภาคม 2014, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 5
2018 inนายอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ, อาจารย์, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสาธิต ศาลางาม, exนางสาวกิตติยา บุญมีรอด, "ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, 26 - 29 มิถุนายน 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
2018 exนายศรัณย์ภัทร จึงสงวนสิทธิ์, exนายสองสุวิน คำแหง, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบคานวณค่าสอนเกินเวลา", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวหยกมณี ทองเขียน, exนายศุภกิตติ ์น้อยมาลัย, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบการแจ้งเวียนเอกสารและสร้างแบบสอบถามบนเว็บไซต์", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ, อาจารย์, exทรงพร ฉายศรี, ex อรนิตย์ บัณฑิตย์เสถียร, "เว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์เอกสารและสร้างคุณลักษณะ", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1(The 1st Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi National Conference: The 1st RUSCON) ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม (Research for Creating Community and Society)”, 22 มิถุนายน 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ, อาจารย์, exกานต์ธิดา ฟักนวม, exเปรมปวีร์ ศรีจันทะวงษ์, "การจำแนกทัศนคติของผู้ซื้อแล็ปท็อปด้วยวิธีเทคนิคเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1(The 1st Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi National Conference: The 1st RUSCON) ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม (Research for Creating Community and Society)”, 22 มิถุนายน 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480624]