แนวโน้มผลงานของอุดมพร

Conference

การนำเสนอบทความของอุดมพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year National Conference 2
2018 exวศิน แสงมุขดี, exฤทธิรงค์ จันทร์โชติ, inนายอุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์, inนางสาวสุชาดา ชมจันทร์, อาจารย์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอพพลิเคชั่นสแกนตัวอักษรไทยเพื่อแสดงภาพสามมิติ", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing, 23 - 25 มีนาคม 2018, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exจุลพงษ์ จุลวรรณ์, inนายอุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์, exสุรัตน์ สารทรัพย์, inนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการปัญหาขยะอันตราย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจา ปี 2559, 26 สิงหาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480616]