Person Image

  Education

  • ปรด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2563
  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  แนวโน้มผลงานของวรสิทธิ์

  Journal

  บทความของวรสิทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการจัดการธุรกิจ

  Publish Year National Journal 4
  2022 inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย", วารสารศิลปการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 1233-1249
  2022 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานผ่านความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานสาธารณสุขในประเทศไทย", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 115-128
  2022 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "ผลกระทบของการจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1703-1723
  2017 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exพุฒิสรรค์ เครือค้า, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-10

  Conference

  การนำเสนอบทความของวรสิทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการจัดการธุรกิจ

  Publish Year International Conference 3
  2019 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายณัฏฐพล บุดดา, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "PERCEIVED EMPLOYEE COMPETENCY AND COMMUNITY PARTICIPATION AFFECTING SERVICE EFFECTIVENESS: A CASE STUDY OF GARBAGE COLLECTION SERVICE TAO NGOI SUBDISTRIT ADMINISTRATIVE ORGANIATION IN SAKON NAKHON PROVINCE, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
  2019 exนายณัฐวุฒิ เด่นไชยรัตน์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "EMPLOYEE COMPETENCY AND PERCEIVED ORGANIZATIONAL CLIMATE AFFECTING ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT THROUGH JOB SATISFACTION: A CASE STUDY OF EMPLOYEES OF SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED IN SAKON NAKHON PROVINCE", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
  2019 exนางสาวศรสวรรค์ โชติวุฒิเดชา, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "TOURISTS’ PERCEPTION AFFECTING DECISION-MAKING ON VISITING NAKHON PHANOM", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
  Publish Year National Conference 2
  2020 exนางสาวชุติพันธุ์ วิฑูรชิตพงศ์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "การพยากรณ์มูลค่าการส่งออก กรณีศึกษา โกโก้ 3 in 1 แบบซอง", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, "การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากหลักฐานทางการเงินเชิงประจักษ์", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน", 28 พฤศจิกายน 2013, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480474]