แนวโน้มผลงานของศิริลักษณ์

Journal

บทความของศิริลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาการจัดการธุรกิจ

Publish Year National Journal 1
2018 inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "ปัญหาทางกฎหมายกับการจดทะเบียนสมรสของเพศทางเลือก", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 56-69

Conference

การนำเสนอบทความของศิริลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาการจัดการธุรกิจ

Publish Year International Conference 3
2021 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exBidaisee S, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "The Development of a Stand Up Paddle Boat (SUP) Activity Model to Promote Sustainable Sports Tourism", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47) , 5 - 7 ตุลาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exนางสาวน้ำฝน สุมาลา, "The Influence of Leadership on Performance through Employee Work Motivation of Office of Highways in Northeastern Thailand", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2016 exThai Pongsathonjing, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานและความเครียดในการทำงานของช่างเย็บผ้าในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย", ICBASS, 29 - 31 มีนาคม 2016, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2020 exMrs. Nguyen Thi Hoa, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา ช่างทอผ้า บริษัท เอ.อี.ซี. 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสาธิต เจนพิริยประยูร, "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบริษัทกิจการร่มค้า ไทย-ลาว", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน”, 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์, inนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนางปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชินภัทร คันธพนิต, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exอ.ธิบดี สกุลวิชญชาดา, inนางสาวธีรา เอราวัณ, อาจารย์, exอ.สุเทพ นิ่มสาย , inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480442]