Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • อ.ม.( ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  แนวโน้มผลงานของธันวพร

  Journal

  บทความของธันวพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  Publish Year International Journal 1
  2012 inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "Thematic Progression in Thai Historical Texts", Southeast Asia Journal, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2012, หน้า 277-311
  Publish Year National Journal 5
  2022 exวาภัช ตันติเวชวุฒิกุล, inดร.ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "กลวิธีทางภาษากับการนำเสนอภาพตัวแทนคณะก้าวหน้าในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์", วารสารวจนะ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 132-156
  2022 exปาณิศา ธรรมชาติ, inดร.ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "ภาพตัวแทนของตัวละครองค์ชายในหนังตะลุงของนายณรงค์ จันทร์พุ่ม: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์", วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 98-127
  2021 inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "ลักษณะภาษาและเนื้อหาในแฮชแท็กสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์", วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 40-60
  2020 inนางสาวจริยา สุพรรณ, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลางกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา", พัฒนวารสาร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 222-237
  2019 exธนพร ปุณณวิสุทธิ์, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, inดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์, "กลวิธีการเขียนบทความแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านความงาม", วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 116-129

  Conference

  การนำเสนอบทความของธันวพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  Publish Year International Conference 3
  2016 inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "Textual Theme Resources in Korean students’ narrative essays", The 3rd International Joint Conference on Korean Studies and Thai Studies "Korean Studies - Thai Studies in Multicultural Context", 28 - 29 กรกฎาคม 2016
  2016 inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "Thematic Progression in Korean students’ narrative essays", The International Conference Commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai, Hankuk University of foreign Studies (HUFS) , 27 - 28 ตุลาคม 2016, สาธารณรัฐเกาหลี
  2015 exYan LUO, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "A Comparative Study of Serial Verb Patterns in Thai and Chinese Animal Tales", International Conference on Social Sciences Psychology, 27 - 29 มิถุนายน 2015, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
  Publish Year National Conference 8
  2022 exMiss Zhou Xianmei, inดร.ดิเรก หงษ์ทอง, อาจารย์, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "กลวิธีการแปลวาทะภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทยในหนังสือ เรื่อง "เพลงกระบี่สีจิ้นผิง"", การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7, 9 กันยายน 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
  2021 exสรธร เขื่อนแก้ว, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, inดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์, "โครงสร้างบทสนทนาการจำหน่ายเครื่องสำอางในการถ่ายทอดสดออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา หัวข้อ "ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกใหม่", 16 ธันวาคม 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี: การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนางสาวสรัญดา โตทัพ, inดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "การศึกษา รูปแบบ ภาษา และเนื้อหากวีนิพนธ์รูปแบบใหม่ของนิ้วกลม", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่8, 16 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีที่เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา: เรื่องเล่าจากภาคสนาม", "ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี": นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์, 7 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exนางสาวฉัตรแก้ว ยุวพรม, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "โครงสร้างศัพท์การเมืองในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exนางสาวศรสวรรค์ ดบขุนทด, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "กลวิธีทางภาษากับภาพแทนความงามแบบเกาหลีในวาทกรรมโฆษณา", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5, 4 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exJing Yun HUANG, inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความเชื่อในข่าวกีฬาภาษาไทยและภาษาจีน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480390]