แนวโน้มผลงานของสาวิณี

Journal

บทความของสาวิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

บทความแต่ละ Quartile ของสาวิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

บทความแต่ละ TCI Group ของสาวิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Journal 3
2022 exMontri Sangsuriyun, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, "Effects of Cooling Conditions on Mechanical Properties and Wear Performance of JIS S46C Steel Coated by Wire Arc Spray", Key Engineering Materials, ปีที่ 913, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 265-270
2017 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนายอรัญ ประกอบสัญท์, "AGC using particle swarm optimization based PID controller design for two area power system", Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 3-26
2017 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างตัวควบคุมอัตโนมัติโดยหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบส่งกําลังไฟฟ้าสองพื้นที่", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์สอีสเทอร์น, ปีที่ 11, ฉบับที่ พิเศษ, สิงหาคม 2017, หน้า 87-97
Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017

Conference

การนำเสนอบทความของสาวิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Conference 4
2022 inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "Integrating Fishbone Diagram from Descriptive and Predictive Data Mining for Describing the Relation Between Cardiovascular Diseases and Related Items", 18th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2022), 19 - 20 พฤษภาคม 2022, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2021 exMontri Sangsuriyun, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, "Response Optimization of Macadamia Nut Sorting Machine with Vibration System", 2021 The 9th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA 2021), 11 - 14 พฤศจิกายน 2021, ฺBelval ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
2019 inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี", 12nd the International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology , 1 - 3 เมษายน 2019, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนายอรัญ ประกอบสัญท์, "Automatic Generation Control Using Particle Swarm Optimization based PID Controller for Multi Area Power System", The 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016), 13 - 17 ธันวาคม 2016, ไทย เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480351]