Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  แนวโน้มผลงานของงามจิตร

  Journal

  บทความของงามจิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

  Publish Year International Journal 6
  2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร , "Different Milling Methods: Physicochemical, Pasting and Textural Properties of Rice Flours", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 253-265
  2019 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exสโรชา แดงสิริ, "Development of Ready-to-Eat Color Rice Product Enriched With Natural Amino Acids", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 13, สิงหาคม 2019, หน้า 56-63
  2012 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, "Influence of thermal sterilization on antioxidant capacity and total phenolics of spicy Thai foods", Kasetsart J. (Nat. Sci.) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 451-460
  2011 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exDr. Kazuhiko Nakahara, "Antioxidant Capacity and Antimutagenicity ofThermal Processed Thai Foods", JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 211-218
  2009 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutan", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2009, หน้า 2183-2188
  2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", International Food Research Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 571-580
  Publish Year National Journal 5
  2019 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "ผลของวิธีการโม่ต่อสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 และการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ปลอดกลูเตน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 311-325
  2019 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "อิทธิพลของการโม่ต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบปลอดกลูเตน", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 81-92
  2013 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรรณพ ทัศนอุดม, exยศยา ทุริสุทธิ์, exจานุลักษณ ?ขนบดี, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางชิดชม ฮิรางะ, "การลดสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชตกค้างในพริกชี้ฟ้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2013, หน้า 295-298
  2012 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมันจากน้ำนมถั่วเหลือง", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 166-176
  2011 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและน้ำขิงสกัด", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 47-61

  Conference

  การนำเสนอบทความของงามจิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

  Publish Year International Conference 9
  2015 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Application of hybrid purple corn flour compared with yellow corn flour to substitute wheat flour in salted noodle", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN 2015), 15 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
  2015 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Physical, chemical and functional properties of whole grain, corn grit and nixtamalized product from high anthocyanin corn hybrid (KPSC 903)", 12th Asian Congress of Nutrition, 15 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
  2013 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of Black Gram Bean", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, อำเภอเมือง หนองคาย ประเทศไทย
  2013 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Effects of Grinding and Extration Conditions on Anthocyanin Extracts of Thai Purple Corncob (KPSC 901)", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย ประเทศไทย
  2013 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "Effect of Foaming Technique on The Drying Curve and Color of Tomato Powder", The First Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region”, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย หนองคาย ประเทศไทย
  2010 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "The Development of Soy Milk Sandwich Spread", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) "Food, Health and Trade", 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, จ.เชียงราย
  2010 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Functional Properties of Thai Rice and Legume", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
  2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "Antioxidant activity and phenolic content of some spicy Thai foods: Effect of thermal treatment", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009), 7 - 11 ธันวาคม 2009, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  2008 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "influence of sterilization heat to antioxidant capacity and antimutagenicity of central and southern foods of Thailand", the 2 nd International Conference on Natural Products for Health and Beauty , 17 - 19 ธันวาคม 2008, พะเยา ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 5
  2014 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Quality of Alkaline Noodle Substituted with Hybrid Purple Corn Flour (KPSC 903)", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exItaru Sotome, exMakiko Takenaka, exMd. Sharif Hossen, exHiroshi Okadome , "Physical Properties of Bread Substituted with Broken Rice Grain", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท.37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2010, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "การผลิตแกงหน่อไม้ใบย่านางในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว", 35th Congress on science and technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, อ. เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
  2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  Petty Patent

  การจดอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

  Publish Year International Petty Patent 10
  2015 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
  2015 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exKazuhiko Nakahara, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนที่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระ", Kasetsart University, 2015
  2015 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exKazuhiko Nakahara, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค", Kasetsart University, 2015
  2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมข้าวเหนียวดำ", Kasetsart University, 2015
  2015 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inนางสาวเอสา เวศกิจกุล, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์", Kasetsart University, 2015
  2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำถั่วเหลืองและน้ำงาดำ", Kasetsart University, 2015
  2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำแครอท", Kasetsart University, 2015
  2015 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวเอสา เวศกิจกุล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสเลียนแบบหมูแผ่นกรอบเจที่มีส่วนประกอบของแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันผสมกลูเตนข้าวสาลีและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
  2013 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "กรรมวิธีการผลิตน้ำข้าวกล้องงอก", Kasetsart University, 2013
  2012 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าวโพดสีม่วงโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์", Kasetsart University, 2012
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480288]