Person Image

  Education

  • ศศ.บ.สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • บธ.ม.การตลาด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Business Administration), The Institute of Internaiton Studies, Ramkhamhaeng University, ไทย, 2554

  แนวโน้มผลงานของนิภา

  Journal

  บทความของนิภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

  บทความแต่ละ Quartile ของนิภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

  บทความแต่ละ TCI Group ของนิภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

  Publish Year National Journal 24
  2023 exนางสาวศรุตา เจษฎาอภิชน, exนางสาวพัฑฒิดา นิลสนธิ, exนางสาวประภัสสร พงษ์ด้วง, exนายเขมกร อินหนองอาจ , inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery บนแอปพลิเคชัน ShopeeFood ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Me ในจังหวัดชลบุรี", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 341-353
  2023 exนางสาวภัทรขวัญ โนจากุล, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยคุณภาพบริการ และ ปัจจัยด้านราคา ที่มีผลต่อความภักดีต่อผู้ให้บริการขนส่งของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี", วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 272-289
  2023 exนายนรินทร์ ชูลิขสิทธิ์ , inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างนวัตกรรมฉลากสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย", วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 375-391
  2023 exอัจฉราพร พงศ์วัฒนะเควิน, exภีรยา สุนทรสำราญ, exนิษฐเนตร์ กองชนะ, exสมัชญ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อการเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 1-14
  2022 exนางสาวอรพิชญ์ พรมเกตุ, exนายศรัณญ์ อนุจิตรอนันต์, exนางสาวโศภิตา จันทบุรี, exนางสาวจารุวรรณ แช่มชื่น, exนายสรรเอก ยอดกระเป๋าทอง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนรับผิดชอบสังคมในรูปแบบดิจิทัลและความผูกพันของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 168-181
  2022 exนายอนันต์ เกลี้ยงแก้ว, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมดุลชีวิตและการทำงานและผลกระทบจากปัจจัยสนับสนุนทางสังคมจากสถานที่ทำงานของ พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในกลุ่มบริษัท XYZ จำกัด (มหาชน)", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 195-212
  2022 exนายอนันต์ เกลี้ยงแก้ว, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสนับสนุนทางสังคมจากสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อสมดุลชีวิตและการทำงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในกลุ่มบริษัท ABC จากัด (มหาชน)", เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 25-45
  2022 inนางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด", วารสารวิชาการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 1-21
  2022 exนางสาววัชราวรรณ โทนประยูร, exนางสาวโชษิตา พุ่มห้วยรอบ, exนางสาวพัชรี รุ่งวรโศภิต, exนายพัชระพงศ์ ร่มพฤกษ์, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยในการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัยและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด NFT Game (Non-Fungible Token) ในกลุ่มผู้บริโภค Generation Y", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 134-149
  2022 exนายสมิทธ เทพยา, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 209-220
  2021 exนายเชาวฤทธิ์ จุไธสง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก", วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 32-44
  2021 exนายเชาวฤทธิ์ จุไธสง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก", วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 237-254
  2021 exนางสาวอรพิชญ์ พรมเกตุ, exนายศรัณญ์ อนุจิตรอนันต์, exนางสาวโศภิตา จันทบุรี, exนางสาวจารุวรรณ แช่มชื่น, exนายสรรเอก ยอดกระเป๋าทอง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนรับผิดชอบสังคมในรูปแบบดิจิทัลและความผูกพันที่ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 57-76
  2021 exนางสาวรวิษฎา ใจตรง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติด้านการจัดการโซ่อุปทาน ความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานขององค์การในโซ่อุปทานชิ้นส่วนยานยนต์", วารสารวิชาการบริหารธุุรกิจ สมาคมสถาบันอุุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชููปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 172-190
  2021 exนางสาววนิดา ประวันจะ, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และความตั้งใจใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชันของกลุ่มกิจการเจ้าของคนเดียว", วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 16-28
  2021 exณพ คณา, exนัทธมน วงศ์สวนนท์, exปรางค์วดี งามคณะ, exกันยารัตน์ ทองภู, exณัฐพล บัวสาร, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตผ่านโมเดล LOVs และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตราสินค้าประเภทอุปกรณ์ไอทีแบบพกพาของ Generation ME ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 120-137
  2021 exนางสาวรสิตา อภินันทเวช, exนางสาวพิมพ์วิภา ลุ้งบ้าน, exนางสาววิมลสิริ สิงห์ทอง, exนางสาวอภิรญา เหลืองเจริญพัฒนะ, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี V-Commerce ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค Generation Z จังหวัดกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-13
  2020 exนายดิเรก สะสาง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีที่มีต่อผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย", เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 96-114
  2020 exนายธานทัต เอี่ยมทา, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 39-53
  2020 exนิภาพร อินซุยทอง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมเอบีซีที่มีวัฒนธรรมโมโนซูคูริ", BU ACADEMIC REVIEW, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 177-189
  2020 exนายมงคล วัฒนาสุทธิ์, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วยวิธีทั่วไปและก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 60-78
  2019 exนางสาวศิริขวัญ นพปกรณ์, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์", วารสารนักบริหาร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 96-107
  2019 exนางสาวพิชชาอร พงษ์โสภณ, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการเดินทางของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 214-237
  2017 inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMary Grace C.Ulatan, "ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมที่พักตากอากาศในจังหวัดระยอง: ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 53-62

  Conference

  การนำเสนอบทความของนิภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

  Publish Year International Conference 1
  2014 inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Customer Satisfaction in Service Quality of Resort Hotel in Rayong Province: Perspectives of Thai Tourists", The Inaugural Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability, 1 - 3 ธันวาคม 2014, ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 9
  2021 exนางสาวภัทรขวัญ โนจากุล, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยคุณภาพบริการที่มีผลต่อความภักดีต่อผู้ให้บริการด้านขนส่งภายนอกของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2021 (RTBEC 2021), 28 พฤษภาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
  2021 exนางสาวรวิษฎา ใจตรง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โมเดลสมการโครงสร้างของคุณภาพสารสนเทศ ระดับการแบ่งปันสารสนเทศและความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การในโซ่อุปทานชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1, 25 มิถุนายน 2021, เชียงราย ประเทศไทย
  2020 exนายธานทัต เอี่ยมทา, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสภาพภายในองค์การ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก", การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”, 1 พฤษภาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
  2020 exนางสาวนิภาพร อินซุยทอง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของทัศนคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริม ABC ที่มีต่อวัฒนธรรมการผลิตแบบโมโนซูคูริ", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10, 22 พฤษภาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2020 exนางสาวกัญญารัตน์ พงศ์ภูริศุภโชค, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลการทำงานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริม ABC", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10, 22 พฤษภาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2017 exปทุมรัตน พลธิแสง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยโซ่อุปทานที่เป็นเลิศของผู้ส่งออกมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 "ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่อความยั่งยืนของอาเซียน", 25 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exโสภณัฐ ไทยจรรยา, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพการบริการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางบกในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก", 2nd National and International Conference on Education Research and Social Development, 29 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exธราธร ภูมิรุ่งเรือง, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (AHP)", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
  2013 exสาวิตรี ศิริงาน, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของระบบการวางแผนทรัพยากรองคืกรที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมเคมีของประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 24 - 25 ตุลาคม 2013, เชียงราย ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480271]