Person Image

  Education

  • วท.บ.( เทคโนโลยีชีวภาพ ), มหาวิทยาลัยรังสิต , ไทย, 2534
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2541
  • วท.ด.(Ph.D) (Pharmaceutical Science)., Pharmaceutics Chang Mai University, ไทย, 2510
  • ป.ก.ส.(Certification of Quality Assurance Agriculture and Agro-Industrial) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  แนวโน้มผลงานของสุพนิดา

  Journal

  บทความของสุพนิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

  บทความแต่ละ Quartile ของสุพนิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

  บทความแต่ละ TCI Group ของสุพนิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

  Publish Year International Journal 11
  2024 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, "Effect of crude sea grape hydrocolloids extract on the rice starch physicochemical and digestibility properties", Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 1-6
  2022 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exLerksamran, T., inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, exSuphamitmonkol, W., exSunthornvarabhas, J., "Feasibility study of bagasse lignin utilization as an alternative antimicrobial agent", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022
  2022 exSupannee Somrup, inดร.อัครศิริ แสงสว่าง, อาจารย์, inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exJitti Inthoncharoen, exShikai Liu, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, "Pinctada phuketensis sp. nov. (Bivalvia, Ostreida, Margaritidae), a new pearl oyster species from Phuket, western coast of Thailand", ZooKeys, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 1119, มิถุนายน 2022, หน้า 181-195
  2021 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, inนายทักษิณ ฤกษ์สำราญ, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, "Phytochemical Composition and Biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron arboreum from Northern Thailand", Malaysian Applied Biology Journal, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, หน้า 1-15
  2019 exDr.Korawinwich Boonpisuttinant, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exPURIN AKKARAKULTRON, exSARINPORN UDOMPONG, "In vitro alpha-glucosidase and alpha-amylase enzyme-inhibited activities by water-lily (Nymphaea genus) Extracts", Malaysian Applied Biology Journal, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 48(4), ตุลาคม 2019 - ธันวาคม 2020, หน้า 121-127
  2015 exKorawinwich Boonpisuttinant1, exUsa Sodamook, exWarintorn Ruksiriwanich, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "In Vitro Anti-melanogenesis and Collagen Biosynthesis Stimulating Activities of Star Grass (Hypoxis aurea Lour.) Extracts", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 02, ฉบับที่ 04, สิงหาคม 2015, หน้า 405-413
  2014 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exKorawinwich Boonpisuttinant1, exUsa Sodamook, exJanyaporn Yuenying, exSupassron Keawklin, exPakawadee Srisanga , "Anti-Melanogenesis on Murine Melanoma Cell Line (B16F10) and Tyrosinase Inhibition Activity of Tuberous Extracts from Hypoxis Aurea Lour", Academic Journal of Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 27-35
  2011 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exJiradej Manosroi, exMasahiko Abe, exKorawinwich Boonpisuttinant, exAranya Manosroi, "Free Radical Scavenging Activity, Tyrosinase Inhibition Activity and Fatty Acids Composition of Oils from Pupae of Native Thai Silkworm (Bombyx mori L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 404-412
  2011 exศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exวรผกา มโนสร้อย, exศ.ดร.จีรเดช อรัญญา มโนสร้อย, "Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Physic Nut (Jatrophacurcas Linn.) Seed Oil Entrapped in Niosomes", Current Nanoscience, ปีที่ -, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 825-829
  2010 exManosroi, A., exBoonpisuttinant, K., inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exManosroi, W., exManosroi, J., "Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activity of oils and sericin extracted from Thai native silkworms (Bombyx mori)", Pharmaceutical Biology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010, หน้า 855-860
  2010 inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Rice Bran Protein Hydrolysate Production Using Alcalase", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 221-231
  Publish Year National Journal 5
  2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exภารดี อสุโกวิท, "ฤทธิ์การต้านอักเสบ ความเป็นพิษ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรของตำรับทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์.", วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก(ฉบับเสริม), ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 72-72
  2011 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น", วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า ---
  2011 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "มะขามป้อม ผลไม้ลูกเล็กที่ประโยชน์ไม่เล็ก", วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, มีนาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 142-144
  2011 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "สบู่ธรรมชาติจากน้ำมันสบู่ดำ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ความชุ่มชื้น.", วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2/2554, สิงหาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 71-75
  2009 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exจันทิมา หอมกลบ, "การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 92-92

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุพนิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

  Publish Year International Conference 11
  2022 exLapin Hongkumdee1, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "Improvement of skin moisture and elasticity of emulsion containing tea seed oil, moringa oil, rice bran albumin extract and red algae extract", International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022, 23 - 24 มิถุนายน 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
  2020 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exภาวิณี แย้มเพ็ง, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "DEVELOPMENT OF NANOEMULSION FOR ELDERLY SKINCARE PRODUCT FROM SANGYOD AND TUBTIMCHUMPAE RED RICE BRAN OIL", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 24 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "ศักยภาพสารสกัดจากสมุนไพรไทยในการชะลอผมขาว", Proceedings of International conference on biodiversity. (IBD2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 exภาวิณี แย้มเพ็ง, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดและน้ำมันรำข้าวทับทิมชุมแพ", Proceedings of International conference on biodiversity. (IBD2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "Extract of protein hydrolysate from black glutinous rice bran (Oryza sativa Linn.) for application to active ingredient in nano sleeping face mask product", The International Conference on Science and Technology (TICST 2017), 7 - 8 ธันวาคม 2017
  2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exJitrapan Tiampayotorn, "Development of Night Cream for Dendrobium crumenatum Sw and Dendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan”", The 12th Asia Pacific Orchid Conference (APOC12), 19 - 22 มีนาคม 2016, นนทบุรี ประเทศไทย
  2012 exนางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Near Infrared Analysis of Thai Silkworm Oil (Sam Rong) Content in Body Lotion", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exนางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Rapid Analysis of Oil Content and Color Data in Body Lotion Using Visible - Near Infrared Spectroscopy", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exนางสาวมัญฑมน อุตโม, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การกักเก็บสารสกัดมะขามป้อมในไลโบโซมด้วยเครื่องไมโครฟลูอิกไดเซอชั่น", International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) , 12 - 14 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on biochemical engineering, 25 มิถุนายน 2011, Taipei ไต้หวัน
  2009 inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exกุลวดี ศิลป์ประดิษฐ์, "Optimization of Rice Bran Protein Hydrolysate Production Using Alcalase ", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 37
  2021 exนางสาวลาภิน หงษ์คำดี, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป", การประชุมวิชาการครั้งที่ 59 (The 59th KU Annual Conference), 10 - 12 มีนาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exโอภาส โตจิระ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exศิริมาดา มงคลวิทย์, exบุษบา ปัญญาชน, "การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีทำนายปริมาณสารฟีนอลิกในเห็ดมิลค์กี้", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exนัดดามาศ โตมอญ, exภารดี อสุโกวิท, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตำรับประสะไพล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exดร.อมร ไชยสัตย์, exดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, exนางสาวภารดี อสุโกวิท, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มที่มีส่วนผสมของนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันกากกาแฟอินทรีย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exภารดี อสุโกวิท, "ฤทธิ์การต้านอักเสบ ความเป็นพิษ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด สมุนไพรของตำรับทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์.", การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ, 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, "Propagation techniques for Dendrobium crumenatum Sw", The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016” (APOC12), , 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "การผลิตนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์ (Oryza sativa) และฤทธิ์ทางชีวภาพของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 , 14 - 15 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exปรีชญา กรรณสูต, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มทำความสะอาดเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของนีโอโซมจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exมัญฑมน อุตโม, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดความหมองคล้ำและริ้วรอยบนผิวหน้าสำหรับกลางคืนที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
  2014 exพัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของนีโอโซมไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากรังไหมอีรี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
  2014 exKorawinwich Boonpisuttinant1, exUsa Sodamook, exWarinthon Ruksiriwanich, exAnusara Panutas, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exSasithorn Letwattanakiet, "In vitro collagen biosynthesis stimulation on human skin fibroblasts of star grass tuberous extract", proceeding of the 2nd academic science technology conference (astc2014), 21 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
  2013 exดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exAusa Sodamook, exSupassorn Keaklin, exJanyaporn Yuenying, exPakawadee Srisanga , exKhanitta Meepradit, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "In vitro anti-melanogenesis on murine melanoma cell line (B16F10) and tyrosinase inhibition activity of Hypoxis aurea Lour. leave extracts.", The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life , 18 มีนาคม 2013, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, exน.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสำราญ, "การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซเนส องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของน้ำมันรำข้าวไรช์เบอร์รี่", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2012 exPunlapa Vutdhipapornkul, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "Development of niosomes entrapped with Riceberry bran protein hydrolysate", Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI), Chiang Mai University, Chiang Mai, 28-30 Nov. 2012 , 28 - 30 พฤศจิกายน 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2012 exPhallaphat Nilsuwankosit, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, "Characteristics of niosomes entrapped with Eri silk (Samia ricini) fibroin", Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI), 28 - 30 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2012 exWarisa Anukit, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "Optimisation of extraction conditions for phenolic compounds and antioxidant capacity from bananas (Musa acuminate [AAA group]‘Gros Michel’ ) peels", Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI), 28 - 30 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2012 exริสสา ดิษฐ์น้อย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exนางสาวจันทิมา หอมกลบ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขราข้าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Quantitative determination of Thai Silkworm oil in lotion by near infrared spectroscopy", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exสรัลรัตน พ่วงบริสุทธิ์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไหม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Eri Silk Cocoons (Philosamia recini) Protein Hydrolysate. ", the proceeding of 48 th Kasetsart university Annual conference. Subject: Science, 6, 3-5 February 2010. 252-259p. , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exสรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนส สมบัติทางกายภาพ และเคมีบางประการของผงโปรตีนไหมพันธุ์โนนฤาษีที่เตรียมโดยการสกัดวิธีต่างๆ.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exจันทิมา หอมกลบ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดเอทิลอะซีเตดจากผลมะขามป้อมจากแหล่งในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exอรัญญา มโนสร้อย, exจีรเดช มโนสร้อย, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและองค์ประกอบกรดไขมันในนํ้ามันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 exกุลวดี ศิลป์ประดิษฐ์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อผลิตภัณฑ์ยกกระชับหรือให้ความชุ่มชื้นผิว", การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๒, 10 - 12 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exจันทิมา หอมกลบ, "การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร. ", การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 2 - 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exวราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ยกกระชับและผลิตภัณฑ์บำรุงผมชนิดไม่ต้องล้างออกที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากไหมอีรี่. ", การขยายโอกาสไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม: ภูมิปัญญา นวัตกรรมและอาชีพทางเลือกชุมชน , 21 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมพอกหน้าที่มีส่วนผสมของเอนไซม์โบรมิเลนบริสุทธิ์จากสับปะรด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 exโศภีนาฎ เกตุวิชิต, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "คุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันสบู่ดำที่ผ่านการดูดซับด้วยเบนโทไนท์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exอรัญญา มโนสร้อ, exจีรเดช มโนสร้อย, "ผลของไหมสายพันธุ์ไทยพื้นเมืองและวิธีการสกัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันดักแด้ไหมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exJiradej Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, "Free radical scavenging activity of saboo dum ( Jatropha curcas L. ) oil ", The International Workshop on Medical & Aromatic Plants, 15 - 18 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exJiradej Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, "Free Radical Scavenging Activity and Tyrosinase Inhibition Activity of the Native Thai Silkworm Pupae Oils ", The international workshop on medical & aromatic plants, 15 - 18 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, exJiradej Manosroi, "Free Radical Scavenging activity and Tyrosinase Inhibition Activity of Physic Nut (Jatropha curcas L.) Seed oil Entrapped in Niosome for Cosmeceuticals", The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterial,Pharmaceuticals,Devices and their Application, 14 - 16 สิงหาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exJiradej Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, "Free Radical Scavenging activity and Tyrosinase Inhibition Activity of oil and sericin Entrapped in Niosome for Cosmeceuticals ", Science and technology for sufficiency economy.33 nd congress science and Technology of Thailand (STT 33) , 8 - 10 ตุลาคม 2007, สงขลา ประเทศไทย
  2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนิธิวดี วงษืเจริญ, exพัสตราภรณ์ ห้วยศรีจันทร์, "การสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตและปรับปรุงสถานที่ผลิตแชมพูสมุนไพร ", 60 ปี อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 37 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ.อิมแพ็คเมืองทองธานี , 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบแพทชูลีและน้ำมันหอมระเหยแพทชูลีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 10 - 12 ตุลาคม 2006, Bangkok thailand

  Copyrights

  การจดลิขสิทธิ์ 0 ปีล่าสุด

  Publish Year International Copyrights 4
  2023 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอปพลิเคชันจำลองฝนเรดาร์คอมโพสิตและฝนเรดาร์พยากรณ์ระยะสั้นเพื่อประเมินน้ำท่วมฉับพลันแบบอัตโนมัติ (Radar4Flood)", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2023
  2023 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรสุธา ทัพโภทยาน, อาจารย์, "สีและกาวจากกาวหนังปลา (ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตรกรรม)", Kasetsart University, 2023
  2023 inดร.พิมลวรรณ เกตพันธ์, อาจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ช่องทางการตลาดของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรปลานอกกระชังในจังหวัดกาญจนบุรี"", Kasetsart University, 2023
  2014 inนายสุรชัย ปัทมผดุงศักดิ์, อาจารย์, "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2", บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2014

  Petty Patent

  การจดอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

  Publish Year International Petty Patent 16
  2023 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "วัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2023
  2023 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์, "สูตรผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก และกรรมวิธีการผลิต", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2023
  2023 inนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสหพร แบบประดับ, "เครื่องกรองน้ำทีประกอบด้วยแผงเซลล์สุริยะ", Kasetsart University, 2023
  2023 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exผศ.พรทิพย์ เล็กพิทยา, exดร.นลพรรณ นุชสุวรรณ, exนายกันต์กวี สุขถาวร, exนายรัฏฐพิชญ์ วุฒิสาร, exนางสาวเบ็ญจรัตน์ เกตุรวม , exผศ.ดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล , "กรรมวิธีการเตรียมเส้นใยไฮบริดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และผงดินเบนโทไนท์ (Bentonite clays)", Kasetsart University, 2023
  2023 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ขนมลูกชุบที่มีข้าว ถั่ว และผลไม้เป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2023
  2023 inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หุ่นยนต์กดผิวโลหะเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของโลหะ", Kasetsart University, 2023
  2023 inดร.หทัยชนก กันตรง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วเขียวความชื้นสูงและกรรมวิธีการผลิต", สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2023
  2022 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "สูตรตำรับสมุนไพรบำรุงเส้นผมชนิดล้างออกจากสมุนไพร 8 ชนิด", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2022
  2017 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรัมบำรุงผิวที่มีสารออกฤทธิ์จากกล้วยไม้สกุลหวายเป็นองค์ประกอบ", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ , 2017
  2017 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, "ผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนผสมสารสร้างความแข็งแรงและกระจ่างใสให้ผิวหนังและกรรมวิธีการผลิต", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2017
  2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดเห็บหมัดที่มีสารสกัดจากถอบแถบน้ำเป็นองค์ประกอบ", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (โดยทางเราอยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์), 2016
  2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์บาล์มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) , 2015
  2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) , 2015
  2014 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "อนุสิทธิบัตรเรื่อง น้ำยาทำความสะอาดพื้นสูตรผสมกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล", Kasetsart University, 2014
  2014 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ที่มีเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2014
  2014 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องของเรซินคอมพาวด์เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ฟลาวร์-พอลิเอสเทอร์ย่อยสลายได้โดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2014

  Patent

  การจดอนุสิทธิบัตร 0 ปีล่าสุด

  Publish Year International Patent 7
  2023 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล, exสีดา พลนาคู, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชโลบล อยู่สุข, exสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, "สารบริสุทธิ์ O-methylmukonal ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเอช ไอ วี 1 (anti -HIV -1 activity) ที่แยกได้จากต้นสันโศก (Clausena excavata)", Kasetsart University, 2023
  2022 inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวภัสสร กลิ่นรอด , "ผนังสำเร็จรูป", Kasetsart University, 2022
  2020 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ลายลักษณ์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัฎ รัตนจันทร์, exนายรณภพ จันทรนิยม, "หน้ากากป้องกันสารเคมี", Kasetsart University, 2020
  2020 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ลายลักษณ์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัฎ รัตนจันทร์, exนายรณภพ จันทรนิยม, "หน้ากากป้องกันสารเคมี", Kasetsart University, 2020
  2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
  2012 ex Yoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
  2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012

  Plant & Animal Regis./ KU Invention

  การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 7
  2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 698 (KUK-PEPAC 698) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2128/2566", Kasetsart University, 2023
  2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 709 (KUK-PEPAC 709) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2129/2566", Kasetsart University, 2023
  2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 725 (KUK-PEPAC 725) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2130/2566", Kasetsart University, 2023
  2019 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "ผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขสำหรับหมาขนสั้น", Kasetsart University, 2019
  2019 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "ผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขสำหรับสุนัขโตกลิ่น fresh and clean", Kasetsart University, 2019
  2019 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "ผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขสำหรับกำจัดเห็บและหมัด", Kasetsart University, 2019
  2018 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "สูตรเอสเซนต์บำรุงผิวหน้า", Kasetsart University, 2018
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480185]