แนวโน้มผลงานของชินวัฒน์

Journal

บทความของชินวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Journal 14
2020 exFitriana Nasution, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Asexual and Sexual Propagation of Muntingia calabura L.", Acta Horticulturae, ปีที่ 1298, ฉบับที่ 52, ธันวาคม 2020, หน้า 377-382
2019 exSuwanseree, V., exPhansiri, S., inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A comparison of callus induction in 4 Garcinia species", Electronic Journal of Biotechnology, ปีที่ 40, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 45-51
2017 exMavuso, V.L., inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of environmental conditions on flower induction of marian plum (Bouea burmanica Griff)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, มกราคม 2017, หน้า 243-246
2017 exNasution, F., inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Clustering of five sweet tamarind based on fruit characteristic", Agrivita, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 38-44
2017 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภาพร โมธินา, "Effect of bagging colour on fruit quality of wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) ‘Thabthimchan’", Acta horticulturae, ปีที่ 1166, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 191-194
2017 exValerie Suwanseree, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate variables affect flowering and harvest times of durian, mangosteen and banana in eastern Thailand", Acta Horticulturae, ปีที่ 1186, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 109-114
2015 exDorji, Kinley, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of the genetic variability amongst mandarin (Citrus reticulata Blanco) accessions in Bhutan using AFLP markers", BMC GENETICS, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 2-7
2015 exNguyen Van Thanh, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Farmers' sustainable agriculture perception in the Vietnam uplands: The case of banana farmers in quang tri province", Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2015, หน้า 960-967
2014 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hormone analysis in the locule of mangosteen fruit during apomictic seed development", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 141-146
2014 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of plant hormones in endosperm liquid of mangosteen fruits at young developmental stages", Acta Horticulturae, ปีที่ 1042, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 89-95
2011 exKinley Dorji, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphological Identification of Mandarin (Citrus reticulata Blanco) in Bhutan", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 793-802
2008 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pollen abortion in the flower of mangosteen ", Acta Horticulturae, ปีที่ 787, ฉบับที่ 1, เมษายน 2008, หน้า 245-249
2007 exHonsho, C, exSomsri, S, exTetsumura, T, exYamashita, K, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYonemori, K, "Characterization of male reproductive organs in durian; Anther dehiscence and pollen longevity", JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, เมษายน 2007, หน้า 120-124
2004 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, ศาสตราจารย์, exHonsho, C, exYonemori, K., "Phylogenetic relationship of mangosteen (Garcinia mangostana) and several wild relatives (Garcinia spp.) revealed by ITS sequence data", Journal of the American Society for Horticultural Science , ปีที่ 129, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2004, หน้า 368-373
Publish Year National Journal 2
2017 exถิรวุธ บุญวงศ์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 214-220
2015 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกษิดิ์เดช อ่อนศรี, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของผลทุเรียนการค้า", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 363-369

Conference

การนำเสนอบทความของชินวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Conference 3
2015 exนางสาวนภาพร โมธินา, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Bagging Colour on Fruit Quality of Thamthimchan Wax Apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr.&Perry)", International Symposium on GA3 Tropical Fruit 2015, 10-11 April 2015. Kaohsiung Taiwan., 8 - 11 เมษายน 2015, Kaohsiung ไต้หวัน
2015 exMs. Valerie Suwanseree, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate variability affects flowering and harvest time of durian, mangosteen and banana in Eastern Thailand", International Symposium on Durian and Other Humid Tropical Fruits, 2 - 4 มิถุนายน 2015, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatoshi Kobayashi, exJunichi Ueda, exKeizo Yonemori, "Hormone Analysis in the Locule of Mangosteen Fruit During Apomictic Seed Development", The international symposium on tropical and subtropical fruits , 20 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 exถิรวุธ บุญวงศ์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลผลิตมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, เมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exUsuma Paimoonpiam, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480179]