Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • วท.ม.(จุลฃีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • Ph.D.(Genetics), University of California,Davis, สหรัฐอเมริกา

  แนวโน้มผลงานของจุรีย์รัตน์

  Conference

  การนำเสนอบทความของจุรีย์รัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

  Publish Year National Conference 2
  2009 inดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exNimanan, K, exTawatphan, J, "การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม จัดโดย สกว. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม, 24 มีนาคม 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
  2009 inดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ธรรมชาติในการยับยั้งโรคกุ้งแห้งในพริกเหลือง", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม จัดโดย สกว. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม, 24 มีนาคม 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480178]