แนวโน้มผลงานของจีมา

Journal

บทความของจีมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บทความแต่ละ Quartile ของจีมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บทความแต่ละ TCI Group ของจีมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 5
2024 exศิวกร ชื่นศิริ, inดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, อาจารย์, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exวสุธร สิริยากร, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Implementation of Adaptive Network-based Fuzzy Inference for Hybrid Ground Source Heat Pump", IEEE Access, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 21052-20169
2019 exJinjuta Juntranapaporn, exNunthaphan Vikromvarasiri, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exNipon Pisutpaisal, "Hydrogen Sulfide removal from biogas in biotricking filter system inoculated with Paracoccus pantotrophus", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 42, ฉบับที่ 29, กรกฎาคม 2019, หน้า 18425-1843
2019 exJuntranapaporn, J., exVikromvarasiri, N., inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exPisutpaisal, N., "Hydrogen sulfide removal from biogas in biotrickling filter system inoculated with Paracoccus pantotrophus", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
2015 exShinya Inazumi, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exSatoru Ohtsuka, exYoshihiro Nakagishi, "Life Cycle Assessment of Recycling of Construction Sludges in Geotechnical Engineering Fields", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1553-1566
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soil", Environment Asia, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 20-28
Publish Year National Journal 5
2023 exภัทรชนก ศิริธร, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของทุเรียนป่าละอู", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 65-76
2019 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exChipacha Chaichana, "Comparative Carbon Footprint andEcological Footprint of Loss and Gain of Forestand Agriculture Area due to Large-ScaleWater Development Project", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1-7
2019 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exประกาศิต อุบลรัตน์, exโสฬส มีสุขอนุกูล, "การออกแบบถังหมักขยะขนาดเล็กเพื่อการหมักขยะอินทรีย์จากครัวเรือน", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 32, ฉบับที่ 108, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 63-69
2010 exสมลักษณ์ มีสกุล, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสาร: การเปรียบเทียบการประเมินตามความน่าจะเป็นและการประมาณค่าแบบจุด", Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010
2009 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมและ Corporate Social Responsibility", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มีนาคม - เมษายน 2009, หน้า 71-77

Conference

การนำเสนอบทความของจีมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 11
2019 exChipacha Chaichana, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Quantitative Analysis of Environmental Lost and Gain from Large-Scale Water Development", 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exNattikarn Rojchanachan, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Use of Environmental Management Tools for Automotive Supply Chain Industry in Thailand", 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and management, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exRubkwan Suwannakoot, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "The Water Footprint of Electricity Generation in Thailand", The 12th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2017) , 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exNichapa Thaveesupsoonthorn, "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของนมโรงเรียน ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", SEE 2016 in conjunction with ICGSI 2016 and CTI 2016 On “Energy & Climate Change: Innovating for a Sustainable Future” , 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "CARBON FOOTPRINT FOR ENGINEERING DEPARTMENT, KASETSART UNIVERSITY, COMPARISON BETWEEN NORMAL YEARS AND 2011 WITH", 9th International Symposium on Lowland Technology , 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014, ซากะ ญี่ปุ่น
2013 exกรวลัย จันทร์เกศ, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Scores and Weights of Environmental Index", the 3rd International Symposium on Engineering, Energy, and Environment, 17 - 20 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exจรัญยา แดงทองดี, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Health Risk Assessment of Volatile Organic Compounds in Painting Process in the Automotive Industry", International Conference Environmental and Hazardous Substance Management towards a Green Economy, 21 - 23 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exHtut Khaung Win, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Significant Environmental Aspect from Concret Batching Plants in Yangon City, Myanmar", 2nd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 27 - 29 มีนาคม 2013, Khon Kaen อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกวัสดุก่อสร้าง", Third International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC–III) , 4 - 6 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "LEAD AND CACMIUM IN SOIL AT SAI NOI MUNICIPAL WASTE LANDFILL", 7 th International Symposium on Lowland Technology September 16-18,2010 in Saga, Japan, 16 - 18 กันยายน 2010, Saga ญี่ปุ่น
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exมณีรัตน์ บูชา, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exTaro Urase, "Volatile Organic Compounds Contamination at Unmanaged Municipal Solid Waste Dumpsite in Thailand", International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 7 - 9 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 18
2020 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exศุภเดช นิยมทอง, "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุรินทร์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19, 27 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2020, online conference during COVID19 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืนกรณีศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย", การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2020, สมุทรสาคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "ปัญหาและความท้าทายในการเดินทางในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษานิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2020, สมุทรสาคร ประเทศไทย
2020 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exกรรณิการ์ สรกล, "การประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exจินต์จุฑา ไวทยวงศ์สกุล , inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเกรย์วอเตอร์จากการบำบัดน้ำผิวดินปนเปื้อนน้ำเสียชุมชนด้วยการตกตะกอนเคมีและการกรองด้วยจีโอเทกซ์ไทล์ กรณีศึกษาน้ำคูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exลภาวัน ติวานนท์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตน้ำประปาในประเทศไทย", งานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exนส รำพูน สมมโนนัย, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังคา/ดาดฟ้าของอาคารปัจจุบันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสีหราช ลาภเกิน, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exรจนา สุวรรณะบุณย์, "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงานใหญ่เพลินจิต การไฟฟ้านครหลวงและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16, 17 - 18 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนลัทพร ปาชนะวงค์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำเสียแบบผสมผสานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนลัทพร ปาชนะวงศ์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การระบายน้ำและการอนุรักษ์น้ำการระบายน้ำและการอนุรักษ์น้ำสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 , 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศุภานิช ชารี, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับหอพักขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exจิรบดินทร์ ชัยฤทธิ์, "การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทางเลือกอื่น", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกฤชกร จุลโพธิ์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "ทางเลือกของการสร้างบ้านโดยการคำนึงถึงภาระต่อสิ่งแวดล้อม", การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 - 29 มีนาคม 2013, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exนิษา ม่วงเอง, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการรื้อถอนบ้านพักอาศัยและการจัดการของเสียโดยการประเมินวัฐจักรชีวิต", การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 - 29 มีนาคม 2013, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exสิริมา จิ๋วสม, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exพรศรี สุทธนารักษ์ , "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของกรมควบคุมมลพิษ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2554, 27 - 29 มีนาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2012 exชุติมา สุขอนันต์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2554, 27 - 29 มีนาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 27 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย:การเปรียบเทียบความเสี่ยงเชิงสถิติและการประมาณแบบจุด ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, 25 - 27 มีนาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480164]