แนวโน้มผลงานของเวชพงศ์

Journal

บทความของเวชพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Publish Year International Journal 4
2018 exWisit Sudjai, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Large Eddy Simulation of turbulence induced secondary flows in stationary and rotating straight square ducts", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 297, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 01202
2012 exKiran Bhaganagar, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Turbulent time-events in channel with rough walls", Theoretical and Computational Fluid Dynamics, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2012, หน้า 583-589
2007 exSen, M, exBhaganagar, K, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Application of proper orthogonal decomposition (POD) to investigate a turbulent boundary layer in a channel with rough walls", JOURNAL OF TURBULENCE, ปีที่ 8, ฉบับที่ 41, เมษายน 2007, หน้า 1-21
2005 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exLumley, JL, exRempfer, D, "Proper orthogonal decomposition in Squire's coordinate system for dynamical models of channel turbulence", JOURNAL OF FLUID MECHANICS, ปีที่ 534, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2005, หน้า 195-225

Conference

การนำเสนอบทความของเวชพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Publish Year International Conference 9
2017 exวิศิษฏ์ สุดใจ , inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Large Eddy Simulation of Turbulence Induced Secondary Flows in Stationary and Rotating Straight Square Ducts", The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 12 - 15 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exVasin Satthavisut, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exArpiruk Hokpunna, "Effect of Computational Box Sizes on Opposition Control at Moderate-High Friction Reynolds Number Turbulent Channel of Re_tau = 934", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, ญี่ปุ่น
2014 exWatchapon Rojanaratanangkule, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Effect of Rotation on Coherent Structures in Wall-Bounded Turbulence", Proceedings of the Ninteenth Australasian Fluid Mechanics Conference, 8 - 11 ธันวาคม 2014, เครือรัฐออสเตรเลีย
2012 exPansaporn Sribonfha, exSirod Sirisup, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Impact of Geometric Uncertainties on Pump Performance", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering 2014, 17 ตุลาคม 2012
2011 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exSirod Sirisup, "A Study of Bypass Transition in a Zero-Pressure Gradient Boundary LayerSubjected to Free stream Turbulence", The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2011), 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย
2010 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Kinematics and Dynamics of Coherent Structureswithin a Turbulent Spot in Plane Channel Flow", 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE14) , 23 - 26 มีนาคม 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exSirod Sirisup, "Coherent Structures of Transitional Boundary Layers in a Linear Compressor Cascade", TSME International Conference on Mechanical Engineering 2010, 20 ตุลาคม 2010 - 22 มกราคม 2011, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exนายมงคล แก้วบำรุง, "Effects of Blocking Plate on HSA Vibration and Air Flow Inside 2.5 Inch High-Speed HDD Using Large-Eddy Simulation ", 7th ASEAN ANSYS Conference, 30 - 31 ตุลาคม 2008
2006 exGururatana, S., inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exJuntasaro, E. , inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Prediction of 3D Turbulence Induced Secondary Flows in Rotating Square Duct", Whither Turbulence Prediction and Control, 26 - 29 มีนาคม 2006, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 6
2017 exChate Pongudom, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exArpiruk Hokpunna, "Numerical study of receptivity mechanism of bypass transition on flat-plate boundary layer subject to synthesized freestream turbulence", The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand , 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2017 exTeppatat Pantuphag, exPidsanu Jangphrai, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์, "Modeling of inflow freestream turbulence for large-eddy simulation of bypass transition on aflat plate boundary layer using data driven approaches", The 31st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand , 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2009 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exP. Kongpunvijit, exP. Sribonfha , exPongchanan Luangpaiboon, "Wing Optimization in a Context of Constrained Response Surface Methods", The 23rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 23), 5 - 7 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exMongkol Kaewbumrung, "Effects of Blocking Plate Geometry on HSA Vibration and Air Flow inside 2.5" High Speed HDD using RNG k-? Model", The 12 th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE12), 26 - 29 มีนาคม 2008, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2007 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exMongkol Kaewbumrung, "Effects of the Workbench Geometry on the Characteristics of Air Flow in a Clean Room", The 21st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 21), 17 - 19 ตุลาคม 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exSujin Wanchat, exKaran Sengpanich, "The Numerical Study of Swirling Effect to Aerodynamic Performance of Gas Turbine Burner Using Standard k-? Turbulence Model", The 21st Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 21), 17 - 19 ตุลาคม 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480163]