Person Image

  Education

  • บธ.บ.(บริหารอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2536
  • รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • ร.ด.(รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  แนวโน้มผลงานของอรนันท์

  Journal

  บทความของอรนันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  Publish Year National Journal 8
  2020 exศิริภัทรา พลมาตร, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร", วารสารศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 69-82
  2020 exสมพร ศรีทอง, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร", วารสารศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 107-119
  2019 exอาภากร ชุมสาย, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศึกษากรณีศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองโก จังหวัดขอนแก่น", วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 27-42
  2016 exพิมพ์นิภา อินทพัฒน์, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง", วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 102-114
  2013 inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณี ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต", วารสารสหวิทยาการวิจัย:ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 2, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2013, หน้า 1-13
  2011 exขัตติยา หรั่งประเสริฐ, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทยของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 173-186
  2010 inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเขตพิเศษของสหรัฐอเมริกา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010
  2009 inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขนาดการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009

  Conference

  การนำเสนอบทความของอรนันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  Publish Year National Conference 3
  2020 inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภาพิชย์ ทรัพย์เมฆ, "พฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์", 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, รามอินทรา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exณิชกานต์ สุทธปัญญา, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ธรรมาภิบาลท้องถิ่นกับการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, 14 กรกฎาคม 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exวิศรุต สัจจะบุตร, inดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกำหนดนโยบายยางพารากรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9, 29 กันยายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480077]